Arbeidsongeval

Terrorisme en de Belgische wetgeving

Bij de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek kwamen niet alleen toeristen om het leven, maar ook werknemers en mensen die onderweg waren naar het werk. Valt terrorisme onder de arbeidsongevallenwetgeving? En welke regels bestaan er nog? 

Intern verkeersongeval

Een werknemer liep blijvende letsels op toen een collega met een heftruck over zijn voet reed. Dit ongeval had vermeden kunnen worden door het intern verkeer beter te regelen.

Nieuwe instantie bevoegd voor onderzoek scheepvaartongevallen

Staatssecretaris voor Noordzee Bart Tommelein heeft recent een rechter aangesteld om een dodelijk arbeidsongeval te onderzoeken dat plaatsvond op een Belgisch schip. In de toekomst zal deze taak toegewezen worden aan de Federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen.

 

Pesten op het werk: werkgever veroordeeld tot burgerlijke schadevergoeding

In een arrest van 30 juni 2015 erkent het Arbeidshof van Brussel dat pesterijen op het werk aanleiding kunnen geven tot burgerlijke schadevergoedingen indien de schuld van de werkgever het resultaat is van onverschilligheid, passiviteit en de afwezigheid van passende en tijdig genomen maatregelen (art. 1382 van het Burgerlijk Wetboek).

Verjaardagen en het ongevallenrisico

Uit een statistische analyse van de Suva, de Zwitserse nationale ongevallenverzekeraar, blijkt dat werknemers op hun verjaardag 10% meer risico lopen om thuis het slachtoffer te worden van een ongeval. Een kleine troost: het risico op arbeidsongevallen neemt die dag ook met 10% af.

Slachtoffer en aannemer burgerlijk aansprakelijk gesteld na arbeidsongeval

Bij de afwikkeling van een dodelijk arbeidsongeval komt heel wat kijken. Verschillende instanties komen ter plaatse en aan het eind beslist de rechter wie opdraait voor de kosten. Een bespreking van hoe dit verliep in een waar gebeurd ongeval. 

 

Zelfdoding op de werkvloer: een opzettelijk ongeval?

Enkel op basis van de feiten en de omstandigheden kan men aantonen of een zelfdoding op de werkvloer een opzettelijk teweeggebracht ongeval is. Het Arbeidshof van Brussel onderzocht het geval van een arbeider die, op het eerste gezicht, uit eigen beweging van de vierde verdieping van een gebouw in aanbouw naar beneden was gesprongen.   

Dalende tendens arbeidsongevallenstatistieken zet zich door

De statistieken van arbeidsongevallen vertonen een duidelijke dalende tendens. In 2014 gebeurden er 4,4% minder arbeidsongevallen op het werk en 13,1% minder tijdens het woon-werkverkeer. Een gunstige tendens die zich reeds verscheidene jaren doorzet.

Rechtbank benadrukt het belang van de re-integratieverplichting

De wetgeving verplicht de preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren een reeks maatregelen te treffen vooraleer ze een beslissing tot definitieve ongeschiktheid kunnen nemen. Wanneer deze re-integratieprocedure niet word gevolgd, dan kan dit zware gevolgen hebben, zoals blijkt uit een vonnis van de arbeidsrechtbank van Brussel.