Arbeidsongeval

Rechtbank benadrukt het belang van de re-integratieverplichting

De wetgeving verplicht de preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren een reeks maatregelen te treffen vooraleer ze een beslissing tot definitieve ongeschiktheid kunnen nemen. Wanneer deze re-integratieprocedure niet word gevolgd, dan kan dit zware gevolgen hebben, zoals blijkt uit een vonnis van de arbeidsrechtbank van Brussel.

Arbeidsongeval wordt wereldnieuws… om de verkeerde reden

Begin juli kwam een arbeider om het leven bij een arbeidsongeval in een Volkswagen-fabriek in Duitsland. De man raakte gekneld tussen een volautomatische machine. Zo’n ongevallen gebeuren helaas wel vaker, maar toen het verhaal op het internet een eigen leven ging leiden, werd het verhaal: ‘Killer-robot doodt arbeider’ plots wereldnieuws. 

Nieuwe bres in de burgerrechtelijke immuniteit van de werkgevers?

In een arrest van 25 mei 2015 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat het niet verdedigbaar is dat het slachtoffer van een arbeidsongeval een werkgever niet burgerrechtelijk aansprakelijk kan stellen onder het voorwendsel dat de ingebrekestelling van de arbeidsinspectie niet aan alle voorwaarden voldoet. 

Wie komt tussenbeide bij een arbeidsongeval in de privésector?

Elke werkgever heeft de plicht om arbeidsongevallen te voorkomen. Ondanks alle inspanningen, kunnen er echter nog steeds ongevallen plaatsvinden. Als dat het geval is, treedt er een procedure in werking waarbij heel wat partijen betrokken worden. Wie doet wat?

Leren uit ongevallen - elektrische schok

Een machine-operator kreeg een elektrische schok. Hij liep daarbij een beschadiging op aan de hersenen met een levenslange beperking tot gevolg.

Twee nieuwe KB's rond arbeidsongevallen huispersoneel

Op 20 april 2015 verschenen twee koninklijke besluiten in het Staatsblad die de regels rond arbeidsongevallen licht wijzigen. De aanpassingen zijn het gevolg van het nieuwe regelgevend kader voor het huispersoneel dat ingevoerd werd na de ratificatie van IAO-conventie nr.189.

Arbeidsongeval tijdens opdracht in het buitenland

In een vonnis wijst de arbeidsrechtbank van Mons op de voorwaarden voor de erkenning van een arbeidsongeval tijdens de uitvoering van een opdracht in het buitenland. De criteria die men daarvoor in aanmerking moet nemen, zijn de (virtuele) uitoefening van het gezag van de werkgever en de uitvoering van de opdracht tijdens de volledige duur van het verblijf in het buitenland.

Vallen en uitglijden bij politieagenten

Op verzoek van de Canadese politie deed het Franse onderzoeksinstituut IRSST een onderzoek naar val- en glijpartijen bij politieagenten. Omgevingsgerelateerde risicofactoren maar ook risicofactoren gerelateerd aan de activiteiten werden onder de loep genomen.

Canada : arbeidsongevallen tijdens een kerstfeestje

Naar aanleiding van de eindejaarsperiode vroeg Le Journal de Montréal zich af of “een kwetsuur opgelopen tijdens een feestje op kantoor” een arbeidsongeval is.  

Commentaar: Verenigd Koninkrijk spijkert hardleerse overtreders aan de schandpaal

Stel: plots verschijnt de welzijnsinspectie op de werkvloer en die stelt verschillende inbreuken vast. In ons land is er dan nog geen reden tot ongerustheid. Strafrechtelijke veroordelingen zijn immers zeldzaam en een administratieve geldboete is geen drama. In het Verenigd Koninkrijk is de kans op een veroordeling echter veel groter. Bovendien dreigen ondernemingen nog een tweede keer veroordeeld te worden wanneer de overheid het nieuws over de veroordeling naar buiten brengt. Advocaat Joris De Wortelaer weegt de pro’s en contra’s tegen elkaar af.


Over de auteur
Joris De Wortelaer (4 mei 1968) (Licentiaat Rechten, Bijzonder Licentiaat Sociaal Recht) was gedurende meer dan 20 jaar Human Resources Manager binnen de Belgische Banksector. Thans is hij advocaat aan de balie te Leuven, en eveneens assistent aan de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel.