Brandweer

Preventiecampagne rond beroepsrisico’s voor brandweerlieden

De FOD Binnenlandse Zaken lanceert een preventiecampagne rond beroepsrisico’s voor brandweerlieden. Drie thema’s komen aan bod: respecteren van hygiëneregels tijdens een interventie, omgaan met agressie en behouden van een goede lichamelijke conditie. De campagne is ook gericht naar de hulpverleningszones, die aangemoedigd worden om hun personeel te ondersteunen.

Hoger risico op kanker bij brandweerlui

Uit tal van studies blijkt dat brandweerlui een hoger risico op kanker lopen doordat ze herhaaldelijk aan toxische stoffen worden blootgesteld. Volgens een recent Frans rapport zijn die risico’s vooral te wijten aan ontbrekende of ondoeltreffende processen om het materieel dat tijdens interventies wordt gebruikt, te reinigen en te ontsmetten. In België legt een Ministeriële Omzendbrief de nadruk op het belang van het goed gebruik en onderhoud van de interventiekledij van de brandweer.

Interventie bij asbestincidenten

Asbest is nog aanwezig in sommige gebouwen of installaties. Bij een incident kan de asbest vrijkomen en zo extra risico's inhouden voor de hulpverleners en omwonenden. De aanpak van asbestincidenten vergt daarom extra beschermingsmaatregelen en een goede coördinatie tussen de betrokken hulpverleningsdiensten.

 

Het belang van brandpreventie en noodplanning

Hoe kan je de schade bij een brand zo veel mogelijk beperken? Bij communicatiebedrijf en drukkerij Artoos|Hayez weten ze hoe. In 2011 vernielde een uitslaande brand een deel van het bedrijf. Dankzij een goed overdachte compartimentering bleef de schade grotendeels beperkt tot ‘slechts’ één afdeling. 

Omzendbrief gebruik en onderhoud van de interventiekledij

Op 14 augustus publiceerde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon een omzendbrief waarin hij de nadruk wil leggen op het belang van het goed gebruik en onderhoud van interventiekledij van de brandweer. De omzendbrief bevat enkele praktische richtlijnen en aanbevelingen.

Brandweerhelmen met zichtverbetering?

Twee studenten van de Parijse Ecole Nationale des ponts et chaussées hebben een brandweerhelm ontwikkeld waarmee brandweerlui door rook heen kunnen kijken.

Omzendbrief verduidelijkt regels rond federaal geschiktheidsattest brandweer

De brandweerhervorming heeft niet alleen gevolgen voor de zones, ook voor de brandweerlieden zelf verandert er een en ander. Het nieuw administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones voorziet in een federaal geschiktheidsattest. Elk toekomstig operationeel lid van de brandweerzones moet zo'n attest behalen voor hij of zij aangeworven kan worden in de graad van brandweerman of kapitein.

Brandweerhervorming 10 jaar na de gasramp van Gellingen

Na vrijwel elke zware ramp werd de Belgische regelgeving rond brandbestrijding aangepast. Dit was onder andere het geval na de brand in de Innovation (1967) en de Switel Brand (1994). De gasramp in Gellingen uit 2004 lag aan de basis van de jongste wijziging: het KB van 26 februari 2014 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid (BS 20 april 2014). 

Omzendbrief herinnert brandweer aan gordelplicht

Op 4 november 2014 verscheen een omzendbrief die de brandweerdiensten erop wijst dat ook zij de gordel moeten dragen tijdens hun interventies. Enkel bij 'uitzonderlijke omstandigheden' zijn ze vrijgesteld van deze verplichting. 

NIOSH-studie: brandweerlui hebben meer kans om kanker te ontwikkelen

Een studie van het National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) bij 30.000 brandweermannen in drie grote steden wijst uit dat ze meer kans hebben om kanker te krijgen dan de Amerikaanse bevolking in het algemeen. Ze lijden ook vaker aan bepaalde types kanker.