Zeetransport

Verdrag maritieme arbeid omgezet in Belgisch recht

Begin mei 2015 verscheen een KB dat het Europees Verdrag betreffende maritieme arbeid uit 2006 omzet naar Belgisch recht.

Welzijn bij maritieme arbeid

In 2013 stemde België in met het IAO-verdrag betreffende de maritieme arbeid. Een wet uit 2014 voert de regels in rond de controle op de verplichtingen uit het Verdrag.

De maritieme Conventie van de IAO treedt in werking

De Maritieme Arbeidsconventie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), goedgekeurd in Genève op 23 februari 2006, is naar internationaal recht verplicht geworden op 20 augustus 2013. Om in werking te treden moest ze geratificeerd worden door 30 lidstaten van de IAO.

IAO: Conventies over maritieme arbeid en huispersoneel

Twee conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) zijn in 2013 in werking getreden. De conventies bevatten internationale arbeidsnormen, die worden uitgewerkt en goedgekeurd door de opdrachtgevers van de IAO (regeringen, werkgevers en werknemers). Dat gebeurt tijdens de Internationale Arbeidsconferentie van de IAO.

Risico’s bij het vervoer over zee van gevaarlijke gassen en vloeistoffen

Over de risico’s verbonden aan de accidentele lozingen van gevaarlijke vloeistoffen en gassen op zee was weinig bekend. De toename van de capaciteit en het aantal schepen maakt deze dreiging meer acuut. Franse onderzoekers hebben geprobeerd de gevaren van dergelijke ongevallen op zee in te schatten via het Galerne-project. Zij concentreerden zich op ongevallen op zee met gastankers geladen met vloeibaar gas of gevaarlijke chemicaliën die kunnen verdampen.