Ioniserende straling

KB Ioniserende stralingen opgefrist

De Belgische regelgeving in verband met ioniserende stralingen is op 1 september 2001 in werking getreden. De ervaringen met deze wetgeving hebben een aantal onvolkomenheden en onduidelijkheden aan het licht gebracht. Daarom was het nodig geworden om het KB ioniserende stralingen te herzien. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op radioactieve stoffen, de bescherming van het ongeboren kind en van de bezoekers en de eisen betreffende de opleiding in de stralingsbescherming van de tandartsen en artsen.

Straling in de tandartsenij: welke maatregelen?

Ioniserende straling komt niet alleen vrij bij het opwekken van energie, ook medisch personeel komt vaak in contact met ioniserende straling. In de tandartsenij worden ioniserende stralingen vaak gebruikt bij het stellen van diagnoses. Welke maatregelen moeten de tandartsen nemen om veilig te kunnen werken?

Nieuwe richtlijn ioniserende straling in de maak

De Europese richtlijn over ioniserende straling dateert al van 1996, terwijl er zowel op het vlak van de gebruikte technieken als op het vlak van de wetenschappelijke kennis heel wat veranderd is in het voorbije decennium. Hoog tijd dus voor een opfrissing van de Richtlijn.

FANC brengt het Radonrisico in kaart

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft over heel België metingen uitgevoerd van het radongehalte. Op basis van die metingen worden de gemeentes ingedeeld in risicozones. Wie werknemers tewerkstelt in zo’n risicozone, moet metingen laten uitvoeren om na te gaan of het personeel niet blootgesteld wordt aan te hoge radonwaarden. 

Elektromagnetische velden mogelijk kankerverwekkend

Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek IARC heeft “elektromagnetische velden van radiofrequentie” (dus ook mobiele telefoons) geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend voor de mens (groep 2B). Deze evaluatie maakt deel uit van een reeks studies over fysische agentia, waaronder ook ioniserende en niet-ioniserende straling en zonnestraling.

Beveiliging kernmateriaal, documenten en veiligheidszones verstrengd

Op 18 april 2011 verscheen de Wet van 30 maart tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen in het Staatsblad.

Gezondheidstoezicht op werknemers die blootgesteld worden aan ioniserende straling

De werknemers die tijdens het werk in aanraking (kunnen) komen met ioniserende stralingen zijn uiteraard ook onderworpen aan het gezondheidstoezicht. Welke regels bestaan hierover?

Blootstelling van werknemers aan radioactieve stralingen: hoe zit het in België?

Welke regels bestaan er in ons land over bloostelling aan ioniserende stralingen? Het artikel schetst het wettelijk kader, de classificatie van de inrichtingen, de organisatie van de stralingsbescherming en de voorshriften op het vlak van dosislimieten zowel voor werknemers als voor de bevolking. 

Stralingsrisico: wat met goederen uit Japan?

De nucleaire ramp in Japan heeft niet alleen gevolgen voor het land zelf, maar ook voor alle landen waarnaar geëxporteerd wordt. Veel importeurs van Japanse goederen zijn ongerust: zijn de ingevoerde goederen blootgesteld aan straling? Mogen de containers aangeraakt worden door arbeiders? Wat zijn de risico’s voor werknemers die deze goederen behandelen en voor de eindgebruikers?

Hoe staat het met de stralingsbescherming in uw bedrijf?

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) stelt regelmatig vast dat er bepaalde radioactieve uitrustingen worden bewaard en aangewend zonder vergunning en zonder controle inzake stralingsbescherming. PreventFocus zet nog eens enkele feiten wat betreft de organisatie van de stralingsbescherming in de bedrijven op een rij.