Chemische industrie

20 jaar geleden: AZF-ramp

Op 21 september 2001 ontplofte een paar honderd ton ammoniumnitraat dat was opgeslagen op de site van de kunstmestfabriek AZF in Toulouse. Bij die explosie kwamen 31 mensen om het leven en raakten 2500 mensen gewond. De materiële schade was immens.

ECHA: glyfosaat niet kankerverwekkend

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) stelt dat de huidige classificatie van de stof glyfosaat onveranderd kan blijven. De stof kan serieuze schade aan de ogen veroorzaken en is giftig voor het waterleven, waarop het langdurige effecten kan hebben. Er is echter geen wetenschappelijk bewijs dat glyfosaat ook bestempeld moet worden als kankerverwekkend, of als een mutagene stof of een stof met een toxische invloed op de vruchtbaarheid.

Risico’s van boven- en ondergrondse pijpleidingen in bedrijven

Heel wat bedrijven hebben op hun grondgebied boven- en ondergrondse pijpleidingen liggen die gassen of andere producten transporteren. Vooral voor Seveso-bedrijven houdt dit risico’s in. Inspectiecampagnes na de ramp in Gellingen hebben nochtans uitgewezen dat er nog heel wat schort aan de kennis en het onderhoud van deze leidingen.

Hoe reageren bij Seveso-alarm?

Indien er een incident is in een Seveso-bedrijf, gelden er speciale noodmaatregelen.

Interventie bij een ramp: lessen uit de brand bij Chemie-Pack

Begin 2011 brak in het Nederlandse bedrijf Chemie-Pack een brand uit die uitgroeide door zijn aard en omvang uitgroeide tot een ramp. In twee rapporten wordt nagegaan op welke manier de interventie en hulpverlening verlopen is en wat er naar de toekomst toe kan aangepast worden.

Het onderhoud in een bedrijf in expansie

GlaxoSmithKline Biologicals (GSK Biologicals) is gespecialiseerd in het onderzoek, de ontwikkeling en de productie van vaccins. In de vestiging in Waver komen dagelijks bijna 4.000 mensen over de vloer. Daarbij zijn heel wat onderaannemers die vaak niet-routinematige interventies moeten uitvoeren. Voor GSK Biologicals is de veiligheid van de werknemers, vooral tijdens onderhoudswerken, een prioriteit.