Ioniserende straling

Ioniserende stralingen: aangepaste bepalingen dosimetrisch toezicht

De opdrachten inzake het dosimetrisch toezicht, die tot de bevoegdheid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) behoorden, werden overgedragen aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Het koninklijk besluit van 28 april 2020 wijzigde de bepalingen van de codex en is in werking getreden op 1 december 2020.

Stralingsbescherming: aanpassingen voor (dier)geneeskundige toepassingen

Het ARBIS bevat bepalingen om de bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen de gevaren van ioniserende stralingen. Vanaf 1 maart 2020 gelden aangepaste regels onder andere om tegemoet te komen aan de evoluties op het vlak van (dier)geneeskundige toepassingen.

Blootstelling aan ioniserende stralingen: 3 handelingen verboden

Het grote gevaar van blootstelling aan ioniserende stralingen en/of de reeds valabele alternatieven voor deze handelingen die op het vlak van veiligheid en stralingsbescherming minder risicovol zijn, hebben geleid tot het verbiedenvan drie soorten handelingen inzake ioniserende stralingen. Doel is de risico’s te vermijdendie gepaard gaan met het gebruik van americium 241-bronnen en van draagbare toestellenzonder statief.

Ioniserende straling: herziening van het fysische controlesysteem

De wijziging van de wet van 15 april 1994 over de bescherming tegen ioniserende straling, verschenen op 29 mei 2017, beoogt de herziening van het fysische controlesysteem om de nucleaire veiligheid en de stralingsbescherming op het terrein te verbeteren.

Norm betreffende de monitoring van de stralingsblootstelling voor specifieke organen

De norm ISO 15382:2015 “Radiologische bescherming - procedures voor het bewaken van de dosering voor de ooglens, de huid en de ledematen”, werd onlangs herzien. Deze norm bevat procedures voor correcte metingen van de blootstelling aan ioniserende stralingen.

Hoe de atoomaanval een bijdrage levert tot arbeidsveiligheid

Op 6 augustus 1945 werd voor het eerst een atoomwapen ingezet in een militair conflict. Nooit voorheen werden zoveel mensen tegelijk blootgesteld aan ioniserende straling. Tot op heden leveren epidemiologische onderzoeken en experimentele studies nieuwe informatie in de gezondheidseffecten van acute blootstelling aan hoge stralingsdosissen.

Ook lage dosissen ioniserende straling verhogen risico op leukemie

Op 22 juni 2015 verscheen in het medisch vakblad “The Lancet Haematology” een studie, waaruit blijkt dat werknemers uit de nucleaire sector, die gedurende lange tijd aan lage dosissen ioniserende straling zijn blootgesteld, een groter risico op leukemie lopen.  

Wet maakt FANC bevoegd voor dosimetrisch toezicht

Op 10 maart 2014 verscheen in het Staatsblad de wet van 26 januari 2014 tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, wat betreft het dosimetrisch toezicht. Deze wet hevelt het dosimetrisch toezicht over van de FOD WASO naar het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Nieuwe richtlijn Ioniserende straling

De Richtlijn 2013/59/Euratom van 5 december 2013 die de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling bevat, werd gepubliceerd in het Publicatieblad van 17 januari 2014. Deze richtlijn komt er na bijna twintig jaar internationaal onderzoek over stralingsbescherming (Internationaal Atoomagentschap, Wereldgezondheidsorganisatie, Organisation for Economic Cooperation and Development,…). Ze bundelt vijf bestaande richtlijnen.

Het FANC bepaalt het reglementaire kader voor de verwerking, de recyclage en de opwaardering van de “NORM” reststoffen

Het FANC besluit van 1 maart 2013 (BS 25 maart 2013) integreert de verwerking, de recyclage en de opwaardering van de NORM reststoffen in het regime van de “beroepsactiviteiten waarbij natuurlijke stralingsbronnen aangewend worden” (art. 4 van het ARBIS). Een woordje uitleg.