Elektromagnetisch veld

Werknemers met pacemakers en blootstelling aan elektromagnetische velden

Pacemakers kunnen mogelijk beïnvloed worden door elektromagnetische velden. Omdat dit kan leiden tot gezondheidsschade, moeten er maatregelen genomen worden. Hiervoor beschikt men enerzijds over regelgeving en anderzijds over de risicoanalyse.

KB Elektromagnetische velden

Op 10 juni 2016 verscheen een KB dat werknemers moet beschermen tegen de gevaren van niet-ioniserende elektromagnetische straling. De bepalingen van het koninklijke besluit en zijn bijlagen vormen titel IV “Omgevingsfactoren en fysische agentia”, hoofdstuk VI “Elektromagnetische velden” van de Codex over het welzijn op het werk.

Praktische handleidingen voor de Richtlijn Elektromagnetische Velden

De Europese Commissie heeft praktische handleidingen gepubliceerd om de werkgevers inzicht te geven in de verplichtingen in het kader van richtlijn 2013/35/EU inzake elektromagnetische velden. 

Laswerkzaamheden conform het KB Elektromagnetische velden

Bij laswerkzaamheden kunnen vrij hoge elektromagnetische velden ontstaan. Wat zijn de meest belastende lasprocedés en welke maatregelen kunnen werkgevers nemen om in orde te zijn met de regelgeving?

De richtlijn elektromagnetische velden: nieuwigheden, MRI en praktische implicaties

Richtlijn 2013/35/EU moet werknemers beschermen tegen gevaren van niet-ioniserende elektromagnetische straling. De eventuele langetermijneffecten van elektromagnetische straling waaronder mogelijke kankerverwekkende effecten worden in deze richtlijn niet in rekening genomen. Er wordt enkel rekening gehouden met acute en korte termijneffecten.

Richtlijn Elektromagnetische velden

De richtlijn betreffende de blootstelling van werknemers aan elektromagnetische velden verscheen in het Publicatieblad van 29 juni 2013. Deze richtlijn vervangt richtlijn 2004/40/EG van 29 april 2004, die omwille van problemen met de toepassing in de medische wereld, niet werd omgezet in de lidstaten.

Elektromagnetische velden mogelijk kankerverwekkend

Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek IARC heeft “elektromagnetische velden van radiofrequentie” (dus ook mobiele telefoons) geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend voor de mens (groep 2B). Deze evaluatie maakt deel uit van een reeks studies over fysische agentia, waaronder ook ioniserende en niet-ioniserende straling en zonnestraling.