Elektromagnetische straling

De microgolfoven... warm aanbevolen?

De microgolfoven behoort vandaag tot de standaarduitrustig van een moderne keuken. Toch hoort men hier en daar al eens kritische commentaren over de mogelijks schadelijke effecten voor onze gezondheid door het eten van voedsel dat werd bereid of opgewarmd in de microgolf. Een en ander wordt al een stuk duidelijk wanneer we het werkingsprincipe van dit toestel nader belichten.

Arbeidsongeval door elektromagnetische straling

Een Franse rechtbank wees onlangs op het verband tussen elektromagnetische straling en de onpasselijkheid van een hypergevoelige werknemer. Zijn onpasselijkheid werd bijgevolg als een arbeidsongeval beschouwd. 

Voeling houden met elektromagnetische hypergevoeligheid

Er bestaat geen officiële definitie van elektromagnetische hypergevoeligheid, maar op medisch-wetenschappelijk vlak is er wel een internationale consensus dat deze problematiek ernstig moet genomen worden en dat verder onderzoek noodzakelijk is. Een causaal verband tussen de aanwezigheid van elektromagnetische bronnen en de geuite klachten is wetenschappelijk echter niet aantoonbaar. 

De richtlijn elektromagnetische velden: nieuwigheden, MRI en praktische implicaties

Richtlijn 2013/35/EU moet werknemers beschermen tegen gevaren van niet-ioniserende elektromagnetische straling. De eventuele langetermijneffecten van elektromagnetische straling waaronder mogelijke kankerverwekkende effecten worden in deze richtlijn niet in rekening genomen. Er wordt enkel rekening gehouden met acute en korte termijneffecten.

Gewijzigde bepalingen rond zendantennes

Op 13 januari 2012 verscheen in het Belgisch Staatsblad het nieuwe hoofdstuk 6.10. van VLAREM II aangaande bepalingen voor vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven. Dit nieuwe hoofdstuk bevat belangrijke wijzigingen aan de relatief recente voorwaarden voor zendantennes in Vlaanderen. Het betreft voorwaarden voor vast en tijdelijk opgestelde zendantennes, die gebruikt worden voor telecommunicatie, voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz. De ‘Vlaremtrein’ met wijzigingen aan VLAREM I en II wijzigde ook met ingang van 31 maart deze bepalingen.