Gehandicapte werknemer

Re-integratieprocedure: het belang van redelijke aanpassingen

Unia, de openbare instelling voor de bestrijding van discriminatie, ziet het aantal dossiers over discriminatie op basis van gezondheidstoestand en handicap al jaren stijgen. Volgens Unia ligt de oplossing in een betere toepassing van het recht op ‘redelijke aanpassingen’.

Preventie van hart- en vaatziekten: een dag, een week, altijd

Op 29 september wordt de World Heart Day georganiseerd. In België, organiseert de Belgische Cardiologische Liga van 24 tot 30 september 2018 de Week van het Hart, een nationale sensibiliseringsactie rond preventie van hart- en vaatziekten. Deze 39ste editie staat in het teken van de cardiocerebrovasculaire aandoeningen: hartinfarct, cerebrovasculair accident (CVA) en perifeer vaatlijden. In dit artikel worden deze aandoeningen kort toegelicht en leggen we uit waarop men moet letten wanneer een collega na een CVA het werk hervat.

 

Maatwerkbedrijven: een preventiebeleid op mensenmaat

Maatwerkbedrijven, zoals o.a. beschutte werkplaatsen, zijn onderworpen aan dezelfde verplichtingen op het vlak van welzijn op het werk als alle andere bedrijven. Het personeel van een sociale werkplaats heeft echter specifieke noden waarmee men rekening moet houden zodat het werk in optimale omstandigheden wordt uitgevoerd. Preventfocus sprak met Patrick Godart, directeur van de beschutte werkplaats van Enghien, en met Kathleen Capelle, maatschappelijk assistente en preventieadviseur in deze sociale werkplaats.

Werknemers met arbeidshandicap driemaal vaker gepest

Bijna een kwart van de personen met een zware arbeidshandicap wordt gepest op het werk. Dat blijkt uit gegevens van de Commissie Diversiteit van de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (SERV). 

Redelijke aanpassingen voor alle personen met een handicap

Het Europees Hof van Justitie herinnert er in een recent arrest aan dat alle werkgevers verplicht zijn om te voorzien in redelijke aanpassingen voor alle personen met een handicap. Italië wordt veroordeeld omdat het die verplichting niet correct toepast. En de toestand in België?

 

Anti-discriminatie wet: Redelijke aanpassingen op het werk in België

In een arrest verschenen op 31 juli 2013 in het Publicatieblad, oordeelt het Europees Hof van Justitie dat Italië de verplichting, voor alle werkgevers, om te voorzien in redelijke aanpassingen voor alle personen met een handicap niet correct toegepast heeft. In België vindt men deze verplichting, opgelegd door richtlijn 2000/78/EG, terug in de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007. Over welke aanpassingen gaat het? Welke zijn de criteria om ze als ‘redelijk’ te kunnen beschouwen? Hoe kunnen ze bijdragen tot de (re)integratie van personen met een handicap?

Personeelsbeheer en diversiteit bij EXKi

In 2007 ondertekende EXKi het “diversiteitscharter” van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het beleid van EXKi onderscheidde zich reeds door zijn openheid, maar het bedrijf engageerde zich nu ook publiek tot het voeren van concrete diversiteitsacties. Wat houdt deze verbintenis in en wat zijn de voordelen voor het welzijn van de werknemers? PreventFocus sprak met Andrea Leponce, Academy Manager bij EXKi.

Intro_DM: (Dis-)Ability Management, een meerwaarde bij re-integratie en jobbehoud

De vergrijzing en ontgroening van de bevolking evenals de schaarste op de arbeidsmarkt stelt het welzijnsbeleid en de maatschappij voor belangrijke uitdagingen. Inspanningen op vlak van preventie, van jobbehoud en van re-integratie zijn dan ook essentieel voor de toekomst. In het kader van het project Intro_DM werd een innovatief concept ontwikkeld voor de re-integratie en jobbehoud van werknemers met langdurige gezondheidsproblemen en/of functiebeperkingen in België.

Op de bres voor werknemers met een handicap

In december 2006 keurden de Verenigde Naties een internationale conventie goed over de rechten van mensen met een handicap. Is er eigenlijk Europese en Belgische wetgeving over werknemers met een handicap? Waar vindt u informatie over deze werknemers? En wat kan een werkgever voor hen doen?