Vrijwillige werknemer

Wettelijk kader voor vrijwilligerswerk

In 2005 werd een wet aangenomen die de vrijwilliger een duidelijk statuut toekent. Daardoor zijn de rechten van vrijwilligers nauwkeurig vastgelegd. Hieronder volgt een korte schets van het wettelijke kader van vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers aan het werk

Ongeveer 1,2 miljoen Belgen werken gratis voor verenigingen die zonder hun hulp niet zouden kunnen bestaan. Hoe zit het met de positie van de vrijwilligers? Welke rechten en verplichtingen gelden inzake de veiligheid en het welzijn bij vrijwilligerswerk?

Arbeidsrechtbanken en arbeidsongevallenverzekeringen van gemeenrechtelijke aard

Arbeidsrechtbanken zijn ook bevoegd voor geschillen rond arbeidsongevallenverzekeringen van gemeenrechtelijke aard. Het Grondwettelijk Hof heeft in het arrest 144/2011 van 22 september 2011 geconcludeerd dat artikel 579, 1° van het gerechtelijk wetboek de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie van de Grondwet schendt.

Beter verzekerde en nog altijd even geëngageerde vrijwilligers

Volgens het European Volunteer Centre (EVC) nemen meer dan 100 miljoen Europeanen deel aan solidariteitsacties, uiten ze hun sociale verbondenheid en hebben ze een positieve invloed op onze samenleving. Om hen in de kijker zetten, heeft de Europese Commissie besloten om 2011 tot het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk uit te roepen. PreventFocus maakt van de gelegenheid gebruik om duidelijkheid te scheppen over een activiteit waarvan de contouren lang erg vaag zijn geweest.

Hoe staat het met het juridisch statuut van vrijwilligers?

In het Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2006 verscheen de wet van 19 juli 2006 tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers. Enkele problematische bepalingen uit de wet van 2005 werden herbekeken. Wat is nu het juridisch statuut van vrijwilligers? Heeft de wetgeving over welzijn op het werk ook betrekking op hen? Een stand van zaken.