Arbeidsongevalsaangifte

Weigeringen arbeidsongevallen in de lift: grote verschillen tussen verzekeraars

Een onderneming of preventieadviseur heeft niet het recht om een aangifte te weigeren wanneer een werknemer volhoudt dat er sprake is van een werkgerelateerde kwetsuur. Het is de verzekeringsmaatschappij die beslist of een arbeidsongeval ook als dusdanig wordt erkend en vergoed. Het aandeel geweigerde erkenningen neemt toe en er zijn op dit vlak grote verschillen te bemerken tussen de verzekeraars.

Telewerkers en arbeidsongevallen

Een wetswijziging gepubliceerd in januari 2019 werkt een aantal lacunes weg voor telewerkers die het slachtoffer worden van een arbeidsongeval. 

Bismarck of Beveridge? Het verhaal achter ons beroepsziektenstelsel

Wie in België het slachtoffer wordt van een beroepsziekte heeft recht op een vergoeding van het Fonds voor Beroepsziekten. In Nederland is de situatie anders. Daar vallen de slachtoffer van beroepsziekten meteen terug op de ziekteverzekering. Vanwaar dit verschil? 

Aangifte en registratie van ongevallen

Elk arbeidsongeval moet aangegeven worden bij de arbeidsongevallenverzekeraar zodat het slachtoffer vergoed kan worden. Daarnaast moeten arbeidsongevallen geregistreerd, bijgehouden en soms ook gemeld worden, met het oog op preventie.

Arbeidsongevallen in de overheidssector: nieuwe reglementering

In het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2014 verscheen een nieuw KB dat wijzigingen aanbrengt op het vlak van de arbeidsongevallen in de openbare sector (FOD’s, POD’s, ION’s, OISZ, gemeenschappen, gewesten en gemeenten). De bevoegdheden van Medex (Bestuur medische expertise) werden hierin vastgelegd. 

Aanpassingen regelgeving lichte ongevallen

In het Belgisch Staatsblad van 10 april 2014 verschenen twee besluiten die de toepassingsmodaliteiten van het concept ‘licht ongeval’ in de reglementering over arbeidsongevallen, eerste hulp en het jaarverslag van de interne diensten voor preventie en bescherming op het werk integreren.

Publiato: het Portaal voor de aangifte van arbeidsongevallen in de publieke sector

Vanaf 1 januari 2014 moeten de arbeidsongevallen van de werknemers van de publieke sector die onderworpen zijn aan de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector elektronisch worden aangegeven aan het Fonds voor arbeidsongevallen. Daarvoor werd een onlinetoepassing op het Portaal van de sociale zekerheid ontwikkeld: Publiato.

Wettelijk kader voor elektronische aangifte ongevallen in publieke sector

Een nieuw KB regelt de elektronische aangifte van arbeidsongevallen in de publieke sector. Deze nieuwe regels treden in werking vanaf 1 januari 2014. 

Ongevallen tijdens het woon-werkverkeer

Wanneer je betrokken raakt bij een ongeval op weg van of naar het werk, dan zal dit in de meeste gevallen beschouwd worden als een arbeidsongeval, of beter gezegd, een arbeidswegongeval

Schadeloosstelling van arbeidsongevallen in de overheidssector

Het arbeidsongevallenstelsel van de overheidssector is een kopie van het stelsel van de privésector, maar houdt wel rekening met de eigenheden van de openbare functie. Een woordje uitleg over dit stelsel.