Overheid

Het sociaal overleg in 2019-2020: enkele hoofdlijnen

Een groot deel van het sociaal overleg tussen werkgevers en vakbondsorganisaties verloopt onder de hoede van FOD WASO, meer bepaald de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. Deze algemene directie publiceerde een overzicht van het sectoraal overleg tijdens de periode 2019-2020[1]. We beperken ons in dit overzicht tot thematieken die te maken hebben met het welzijn op het werk.

Hoe valt de sterke stijging van zieken en invaliden in België te verklaren?

De voorbije tien jaar is het aandeel zieken en invaliden in België sterker gegroeid dan in de rest van Europa. Dat toont onderzoek van Randstad Research aan. Deze stijging zou niet te verklaren zijn door de vergrijzing, de communicerende vaten tussen het werkloosheidsstelsel en het ziekte- en invaliditeitsstelsel, en de veranderende arbeidsomstandigheden.

Welzijn op het werk 2019-2024: aanbevelingen van de FOD WASO

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) heeft een memorandum over het werkgelegenheidsbeleid opgesteld voor de volgende federale regering. Ook het welzijn op het werk wordt erin genoemd. Wat beveelt de FOD in dit verband aan?

VK: gevolgen van Brexit voor het welzijn op het werk?

Groot-Brittannië heeft een stevige reputatie opgebouwd op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk. Het aantal arbeidsongevallen ligt er een stuk lager dan het Europese gemiddelde en de Britse Health and Safety Executive (HSE, de overheidsinstantie die deze problematiek beheert) geniet wereldwijd een solide reputatie. Maar wat staat er te gebeuren wanneer het land de Europese Unie verlaat?

De Europese Arbeidsautoriteit

De Europese Arbeidsautoriteit, opgericht door de Europese Unie, wordt ingezet bij de handhaving van de Europese regels inzake werk en sociale zekerheid.

Regels over benoeming buitengewone leden Hoge Raad PBW

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk (Hoge Raad PBW) geeft op aanvraag adviezen over maatregelen die betrekking hebben op de welzijnsdomeinen. Een recent verschenen koninklijk besluit heeft tot doel de regels over de benoeming en over het einde van het mandaat van de buitengewone leden aan te passen.

Welzijn op het werk: Belgische nationale strategie 2016-2020

De Belgische nationale strategie voor welzijn op het werk werd voorgesteld tijdens de Europese week voor veiligheid en gezondheid (van 24 tot 28 oktober). Het is de uitvoering in België van het strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020.

Juncker stelt beleid voor aan Europese Commissarissen

Jean-Claude Juncker, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, stuurde medio september een mission letter naar de nieuwe Europese Commissarissen. Daarin legt hij aan de commissarissen uit wat de kernpunten worden van hun beleid. Uiteraard komen ook enkele aspecten in verband met veiligheid en welzijn op het werk aan bod.

Arbeidsomstandigheden Europese ambtenaren gaan erop achteruit

De jongste jaren werden de ambtenaren in de Europese lidstaten geconfronteerd met verschillende structurele hervormingen. Een groot deel van deze veranderingen werd veroorzaakt door de economische en financiële crisis met vooral loonbevriezingen en –verlagingen en personeelsafvloeiingen tot gevolg. Eurofound ging na wat de gevolgen hiervan zijn op de arbeidsomstandigheden van de ambtenaren.