Wetgeving

Aanpassing van de erkenningsprocedure van de externe diensten

Het Koninklijk besluit van 5 november 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk verscheen in het Belgisch Staatsblad van 22 november 2012. Dit KB past de erkenningsprocedure van de externe diensten aan (art. 36 tot 43 van het KB Externe diensten).

Defibrillatoren verplicht in sportinfrastructuren Franse Gemeenschap

Jonge sporters worden steeds vaker getroffen door hartaanvallen. Indien er niet tijdig ingegrepen wordt, kan dit zelfs fatale gevolgen hebben. De Franse Gemeenschap wil de sporters beter beschermen en verplicht daarom het gebruik van automatische externe defibrillator (AED) in sportcentra.

Nieuw uitvoeringsbesluit over vervoer gevaarlijke stoffen via binnenwateren

Op 30 januari 2013 verscheen het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.

De elementen van een arbeidsongeval

Iedereen weet wel min of meer wat er bedoeld wordt met het begrip ‘arbeidsongeval’, maar toch zijn niet alle ongevallen op het werk arbeidsongevallen. Een woordje uitleg.

Vlaams materialendecreet in werking

Op 1 juni 2012 is het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen (VLAREMA) in werking getreden. Het VLAREMA bouwt verder op het Vlaams Reglement inzake Afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA) uit 1997 en voert het Materialendecreet uit dat de basis is voor de overgang van een afvalstoffenbeleid naar een duurzaam materialenbeleid.

Een machine ombouwen: welke regels gelden?

Niet alle ondernemingen vinden op de markt de machines die ze nodig hebben. Vaak moeten er aan de toestellen kleine of grotere aanpassingen gebeuren om de machines aan te passen aan de productienoden. Welke gevolgen hebben deze aanpassingen voor de groene lichtenprocedure, de regels van de Machinerichtlijn of de CE-markering?

REACH: Het 'Right to know' getest

In 2007 trad de REACH-verordening (1907/2006) in werking. De verordening bepaalt dat de consument het recht heeft om bij de leveranciers (fabrikanten, retailers, importeurs) na te vragen of hun producten ‘zeer zorgwekkende stoffen bevatten’. Dit ‘right to know’ moet gerespecteerd worden door de leveranciers. Maar werkt dat ook in de praktijk?

Sociale verkiezingen 2012: Stembiljetten, de regel en de uitzonderingen

Tussen 7 en 20 mei 2012 vinden de sociale verkiezingen plaats. Recent verscheen een laatste KB over het verloop van de verkiezingen. Het KB bevat het model voor de stembiljetten in de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen.

Opgelet met hulpstukken voor bosmaaiers

Op 21 januari 2012 verscheen in het Europees Publicatieblad het besluit van de Commissie van 19 januari 2012 inzake het door de lidstaten laten verbieden van het in de handel brengen van op klepelmaaiers gelijkende hulpstukken voor draagbare, met de hand geleide bosmaaiers. Dat besluit bepaalt dat verschillende opzetstukken voor bosmaaiers voortaan niet langer verkocht mogen worden.  

Samenwerkingsakkoord REACH

 

Op 14 maart 2012 verscheen in het Staatsblad de Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 maart 2012 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH). Wat is de inhoud van dit samenwerkingsakkoord?