Wetgeving

Site over normalisatie voor KMO’s

De Europese normalisatiecomités CEN (European Committee for Standardization) en CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) hebben een website gewijd aan KMO’s. Deze maatregel kadert in hun doelstelling om KMO’s meer te betrekken in het normalisatieproces. De site biedt de KMO’s informatie over de voor- en nadelen van normen, de manieren waarop ze normen kunnen verkrijgen en de manier waarop normen tot stand komen. De site moet de KMO’s ook aanzetten om actief deel te nemen aan de totstandkoming van normen.

Nieuwe verordening rond normalisatie

Op 14 november 2012 verscheen in het Europees Publicatieblad een nieuwe verordening over normalisatie. Deze verordening versnelt het normalisatieproces en bezorgt de kleine en middelgrote ondernemingen meer inspraak.

Heftrucks op de openbare weg

Soms gebeurt het dat een bedrijf een opslagplaats heeft aan de overkant van de weg. In die situatie kan het ook voorvallen dat heftrucks de openbare weg moeten oversteken om van de ene locatie naar de andere te rijden. Welke regels zijn in dat geval van toepassing?

Welzijn van huishoudhulpen

CD&V politica Nahima Lanjri interpelleerde minister van Werk Monica De Coninck recent over de arbeidsomstandigheden van huishoudhulpen en de controle daarop. Het antwoord van de minister bevatte interessante informatie.

Kaderleden krijgen geen aparte vertegenwoordigers in Comité

Kaderleden hebben geen recht op een afzonderlijke vertegenwoordiging in de Comités voor preventie en bescherming op het werk. Dat besliste het Grondwettelijk Hof. 

Aanpassing van de erkenningsprocedure van de externe diensten

Het Koninklijk besluit van 5 november 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk verscheen in het Belgisch Staatsblad van 22 november 2012. Dit KB past de erkenningsprocedure van de externe diensten aan (art. 36 tot 43 van het KB Externe diensten).

Defibrillatoren verplicht in sportinfrastructuren Franse Gemeenschap

Jonge sporters worden steeds vaker getroffen door hartaanvallen. Indien er niet tijdig ingegrepen wordt, kan dit zelfs fatale gevolgen hebben. De Franse Gemeenschap wil de sporters beter beschermen en verplicht daarom het gebruik van automatische externe defibrillator (AED) in sportcentra.

Nieuw uitvoeringsbesluit over vervoer gevaarlijke stoffen via binnenwateren

Op 30 januari 2013 verscheen het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.

De elementen van een arbeidsongeval

Iedereen weet wel min of meer wat er bedoeld wordt met het begrip ‘arbeidsongeval’, maar toch zijn niet alle ongevallen op het werk arbeidsongevallen. Een woordje uitleg.

Vlaams materialendecreet in werking

Op 1 juni 2012 is het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen (VLAREMA) in werking getreden. Het VLAREMA bouwt verder op het Vlaams Reglement inzake Afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA) uit 1997 en voert het Materialendecreet uit dat de basis is voor de overgang van een afvalstoffenbeleid naar een duurzaam materialenbeleid.