Wetgeving

Arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid in de statistieken

Als er over statistieken van arbeidsongevallen wordt gesproken, trekken vaak de arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid de aandacht. En op basis van de statistische gegevens wordt ook vaak gezegd dat deze arbeidsongevallen een sterk stijgende trend vertonen. Dat is echter een conclusie die niet zomaar mag worden getrokken. Want tussen de eerste inschatting van de ongeschiktheid en de uiteindelijke bekrachtiging, zit soms heel wat tijd. 

KB Ioniserende stralingen opgefrist

De Belgische regelgeving in verband met ioniserende stralingen is op 1 september 2001 in werking getreden. De ervaringen met deze wetgeving hebben een aantal onvolkomenheden en onduidelijkheden aan het licht gebracht. Daarom was het nodig geworden om het KB ioniserende stralingen te herzien. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op radioactieve stoffen, de bescherming van het ongeboren kind en van de bezoekers en de eisen betreffende de opleiding in de stralingsbescherming van de tandartsen en artsen.

Welke informatie voor het Comité?

Nu de sociale verkiezingen achter de rug zijn, kunnen de vernieuwde sociale organen (het comité voor preventie en bescherming op het werk en de ondernemingsraad) aan de slag gaan. Om zijn opdrachten naar behoren te kunnen vervullen, moet het Comité PBW over de nodige informatie beschikken. De werkgever is wettelijk verplicht om die info aan het Comité te bezorgen.

Nederlandse Gezondheidsraad adviseert aanpassing van de regels voor rijden met epilepsie

Personen met epilepsie moeten aan strenge eisen voldoen om een voertuig te mogen besturen. Een bestuurder die een epilepsieaanval krijgt achter het stuur betekent immers een gevaar op de weg. In Nederland heeft de Gezondheidsraad recent nieuwe aanbevelingen gedaan over de rijgeschiktheid van bestuurders met epilepsie.

Leiderschap en participatie: wetgeving

De Europese campagne 2012-2013 ‘Samen sterk voor preventie’ benadrukt dat samenwerken voor de preventie van risico’s in de onderneming een wettelijke verplichting is. In de onderneming is iedereen betrokken, zowel op Europees als op nationaal niveau: directie, managers, meestergasten, werknemers... Wie doet wat? Een stand van zaken in België. 

De toekomst van de opslag van springstoffen

Sloop- en bouwbedrijven, het leger, vuurwerkspecialisten,… maken allen gebruik van springstoffen. Deze springstoffen moeten ergens opgeslagen worden. De wetgeving met betrekking tot de opslag van springstoffen is echter zeer divers en complex. Er bestaan reglementeringen op zowel het federaal niveau als op het Vlaams niveau met elk hun vergunningsplicht en voorwaarden. 

Werkgelegenheidsplan oudere werknemers cao 104

Cao nr. 104 legt de ondernemingen op om een werkgelegenheidsplan op te stellen voor alle oudere werkenemers.  

Opleidingen veiligheid en gezondheid op het werk: de stand van zaken in 4 Europese landen

De Franse instelling Eurogip (1) onderzocht op welke manier de opleidingen voor veiligheid en gezondheid op het werk in Denemarken, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland in de praktijk worden gebracht. De tenuitvoerlegging van deze Europese verplichting varieert van land tot land.

Brandveiligheid in Vlaamse ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf

De nieuwe Vlaamse regelgeving omtrent brandveiligheid in ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf, kent niet alleen de werkgever maar ook de preventieadviseur enkele nieuwe taken toe.

Verschillende MSA eindelijk erkend als beroepsziekte

Het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) bereidt al een aantal jaren een dossier voor om bepaalde musculoskeletale aandoeningen aan de bovenste ledematen als beroepsziekte te erkennen. Dit lange termijnproject is uitgemond in een koninklijk besluit verschenen op 23 oktober 2012, dat de lijst van beroepsziekten wijzigt.