Wetgeving

Codex omschrijft de begrippen gevaar, risico en risicoanalyse

Bij de coördinatie van de Codex Welzijn op het werk in 2017 zijn gemeenschappelijke definities geformuleerd voor de veel gebruikte begrippen 'gevaar', 'risico', 'risicoanalyse' en 'risicobeoordeling'. Waarop zijn deze definities gebaseerd? Heeft dit wijzigingen met zich meegebracht in de teksten van de wetgeving welzijn op het werk?

EU: voorstel richtlijn om zeevarenden beter te beschermen

De Europese Commissie heeft een voorstel voor een richtlijn goedgekeurd om rechten op compensatie voor zeevarenden aan boord van schepen onder EU-vlag, te versterken. Het voorstel verbetert de mechanismen voor compensatie in geval van achterlating in buitenlandse havens of bij overlijden of langdurige arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval, beroepsziekte of beroepsrisico.

Codex welzijn op het werk: geheugensteuntje voor de preventieadviseur

Adviezen schrijven is een belangrijk onderdeel van het takenpakket van de preventieadviseur. Vaak wordt in dergelijke adviezen verwezen naar de regelgeving. Met het verschijnen van de gecoördineerde versie van de codex welzijn op het werk in 2017, was dat ineens weer wennen. Gedaan met verwijzingen in de zin van "Volgens het KB Beleid …".
 

Hoe zit de nummering van de codex in elkaar?

De nummering van de artikelen uit de Codex welzijn op het werk volgt de logica van de opbouw van het wetboek. De hoofdstructuur van de codex bestaat uit 10 boeken, opgedeeld in titels. De artikelen zijn doorlopend genummerd per titel. Dus niet over de volledige codex en ook niet per boek. Deze wijze van nummering is analoog aan deze van het wetboek van economisch recht.

Codex welzijn op het werk - Waarom werd een volledig hoofdstuk gewijd aan definities?

Boek I, Titel 1, hoofdstuk III is volledig gewijd aan definities. Het voordeel om alle definities samen te brengen is ontegensprekelijk duidelijkheid en coherentie doorheen de volledige Codex welzijn op het werk. In de oude, officieuze, Codex was het noodzakelijk om definities steeds te herhalen in elk afzonderlijk koninklijk besluit.

ARAB, oude en nieuwe codex: een verhaal zonder einde?

De benaming Codex welzijn op het werk is reeds verscheidene jaren in gebruik, maar voor april 2017 was het geen echte ‘codex’. Tien koninklijke besluiten waren nodig om de ‘nieuwe’ codex welzijn op het werk te publiceren. Deze besluiten, die elk overeenkomen met één van de tien boeken van de codex, dateren van 28 april 2017 en zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 2 juni 2017. De oude codex verdwijnt, het ARAB wacht zijn beurt af. Laten we starten bij het begin. 

Europees Hof van Justitie: bedrijven mogen hoofddoek verbieden

In haar arbeidsreglement mag een onderneming haar werknemers verbieden om zichtbare tekenen te dragen van hun politieke, filosofische of religieuze overtuigingen teneinde een beleid van neutraliteit te voeren. Zo luidt althans het oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) in een arrest van 14 maart 2017.

Belgen kampioen in burn-outs

De recente Olympische Spelen in Rio bevestigden wat wij al lang wisten. Ondanks enkele zeer verdienstelijke sporters, blijft het Belgische arsenaal aan kampioenen vrij beperkt. In een zoektocht naar nieuwe disciplines waarin we wel uitblinken, valt onze blik op het stijgende aantal burn-outs. 

Wet Detachering van werknemers: samen tegen sociale dumping

De Wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers treedt in werking  op 30 december 2016. Deze wet zet de richtlijn 2014/67/EU van 15 mei 2014 inzake de handhaving van richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers om in het Belgische arbeidsrecht. De wet kadert in de strijd tegen sociale dumping en oneerlijke concurrentie.

20 jaar welzijnswet: een genuanceerde balans

In juli 2016 interviewde Prevent Laurent Vogel, onderzoeker bij het European Trade Union Institute, ETUI. Hij maakt een genuanceerde balans op van 20 jaar welzijnswet. Enerzijds ziet hij een grote stap voorwaarts in vergelijking met het ARAB maar anderzijds ziet hij nog altijd tegenstrijdigheden.