Wetgeving

Regels over benoeming buitengewone leden Hoge Raad PBW

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk (Hoge Raad PBW) geeft op aanvraag adviezen over maatregelen die betrekking hebben op de welzijnsdomeinen. Een recent verschenen koninklijk besluit heeft tot doel de regels over de benoeming en over het einde van het mandaat van de buitengewone leden aan te passen.

Lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia: nieuwe versie

Het KB van 2 september 2018, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2018, voert een nieuwe versie in van de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia (bijlage VI.1-1 A).

Verdrag nr. 187 promotioneel kader voor welzijn op het werk geratificeerd door België

Op 31 mei 2018 ratificeerde de Belgische regering officieel het Verdrag nr. 187 betreffende de instelling van een promotioneel kader voor de veiligheid en de gezondheid op het werk. 

Geïntegreerde sociale voorzieningen toegelaten op bepaalde bouwplaatsen

De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van 9 november 2017 vult de cao van 10 maart 2016 betreffende de humanisering van de arbeid aan met een nieuwe bepaling over de sociale voorzieningen op bouwplaatsen met een mobiel karakter of met een grote geografische spreiding. Deze cao werd algemeen verbindend verklaard door het KB van 13 juni 2018 (BS van 5 juli 2018).

: Bouw

Wijzigingen aan het KB Biociden

Een koninklijk besluit, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 2 juli 2018, herziet de verplichtingen van verkopers en gebruikers van biociden met een hoog gezondheidsrisico (biociden van het gesloten circuit). Dit KB wijzigt het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden (KB Biociden).

Blootstelling aan ioniserende stralingen: 3 handelingen verboden

Het grote gevaar van blootstelling aan ioniserende stralingen en/of de reeds valabele alternatieven voor deze handelingen die op het vlak van veiligheid en stralingsbescherming minder risicovol zijn, hebben geleid tot het verbiedenvan drie soorten handelingen inzake ioniserende stralingen. Doel is de risico’s te vermijdendie gepaard gaan met het gebruik van americium 241-bronnen en van draagbare toestellenzonder statief.

De weg naar privacycompliance

De vernieuwde privacyregelgeving ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR), ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd, klinkt u wellicht niet onbekend in de oren. Deze regelgeving treedt vanaf 25 mei 2018 in voege en legt ondernemingen uniforme regels op om zo correct en zo veilig mogelijk om te gaan met de persoonsgegevens van Europese burgers. Heeft deze regelgeving gevolgen voor de preventieadviseur?

Ambtenaren belast met het toezicht welzijn op het werk bij Defensie

Een KB van 22 februari 2018 wijzigt diverse koninklijke besluiten in het kader van het toezicht op het welzijn op het werk in de schoot van het ministerie van Landsverdediging. 

Beroep technoloog medische beeldvorming gemoderniseerd

De wereld van de medische beeldvorming kent een snelle technologische evolutie, maar de wetgeving voor technologen medische beeldvorming is al 20 jaar dezelfde. Een nieuw koninklijk besluit beoogt de modernisering van het wetgevend kader, de anticipatie op toekomstige ontwikkelingen en de versterking van de functionele autonomie van dit paramedische beroep.

Wijzigingen in de wet welzijn op het werk

Op 5 februari 2018 verscheen de wet houdende diverse bepalingen inzake werk in het staatsblad. De wet wijzigt verscheidene wetten waaronder de wet welzijn op het werk. Het gaat om enerzijds de oprichting van de centrale gegevensbank voor het gezondheidstoezicht van uitzendkrachten en anderzijds wijzigingen aan de bepalingen over de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk.