Wetgeving

CLP-verordening bijgeschaafd

Op 30 maart 2011 verscheen in het Europees Publicatieblad de Verordening nr. 286/2011 van 10 maart 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang. Deze verordening past de CLP-verordening voor de tweede maal aan.

Beveiliging kernmateriaal, documenten en veiligheidszones verstrengd

Op 18 april 2011 verscheen de Wet van 30 maart tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen in het Staatsblad.

Gezondheidstoezicht op werknemers die blootgesteld worden aan ioniserende straling

De werknemers die tijdens het werk in aanraking (kunnen) komen met ioniserende stralingen zijn uiteraard ook onderworpen aan het gezondheidstoezicht. Welke regels bestaan hierover?

Blootstelling van werknemers aan radioactieve stralingen: hoe zit het in België?

Welke regels bestaan er in ons land over bloostelling aan ioniserende stralingen? Het artikel schetst het wettelijk kader, de classificatie van de inrichtingen, de organisatie van de stralingsbescherming en de voorshriften op het vlak van dosislimieten zowel voor werknemers als voor de bevolking. 

Brussel stemt verpakkingsregelgeving af op CLP

In het Staatsblad van 18 maart 2011 verscheen een Besluit van de Brusselse regering dat de Brusselse verpakkingsregels aanpast aan de nieuwe CLP-regels

Op weg naar biocidenverordening

De biocidenrichtlijn, die inmiddels al meer dan tien jaar oud is, is dringend aan herziening toe. Niet alleen zijn de bestaande regels en procedures te ingewikkeld, de richtlijn is ook niet aangepast aan REACH en CLP.

Omzetting van Asbestrichtlijn: Verenigd Koninkrijk op het matje geroepen

De Europese Commissie heeft op 16 februari 2011 een ‘met redenen omkleed advies’ gestuurd naar de Britse regering omdat die de Europese richtlijn betreffende de bescherming van werknemers tegen asbestrisico’s niet correct omgezet had.

“Upgrade” verwacht voor SEVESO-richtlijn

De nu bijna dertig jaar oude Europese Seveso-richtlijn werd al meermaals gewijzigd. En dit proces gaat nog door, want binnen enkele maanden zal er een nieuwe tekst verschijnen over het aangepaste EU-beleid voor de preventie van zware industriële risico’s. Daarbij zullen veel meer inrichtingen toetreden tot de kring van de zogenoemde Seveso-bedrijven.

Normen in wetgeving: welke juridische waarde?

Op 16 november 2010 besliste het Nederlandse Gerechtshof van ’s Gravenhage dat normen niets meer zijn dan praktische afspraken voor en door de markt. Ook wanneer wetgeving naar normen verwijst, verandert dit niets aan hun statuut. Maar hoe zit het bij ons? Wordt er in de wetgeving vaak verwezen naar normen en wat betekent dat voor het "statuut" van de norm?

Veroordeling tot rijden met een alcoholslot: hoe werkt het systeem?

Het alcoholslot, ook wel “alcolock” genoemd, is een systeem waarmee een auto alleen kan gestart worden nadat de bestuurder een alcoholtest heeft afgelegd. De plaatsing van een alcoholslot kan vanaf 1 oktober 2010 worden opgelegd als alternatief voor of aanvulling op de intrekking van het rijbewijs. Hoe verloopt dit in de praktijk? En wat zijn de gevolgen voor beroepschauffeurs?