Wetgeving

Geen risicoanalyse in het KB Kunstmatige optische straling?

Het KB Kunstmatige optische straling vermeldt dat de werkgever een risicoanalyse moet uitvoeren. Maar, wat de wetgever vervolgens beschrijft, is geen risicoanalyse. Dat is althans de stelling die we in deze bijdrage verder toelichten. Jan Dillen, De Federale Verzekeringen

Het vervangen van gevaarlijke producten

Werken met chemische producten brengt soms gevaren met zich mee voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. De beste preventie is uiteraard de preventie aan de bron: het gebruik van gevaarlijke producten vermijden of zoeken naar een minder gevaarlijk alternatief. Dat laatste is echter niet zo eenvoudig. Elk gebruik van een gevaarlijk product is immers een geval apart en vereist een grondige studie. Een stand van zaken.

Het Sociaal Strafwetboek: in werking vanaf 1 juli 2011

Het Sociaal Strafwetboek bundelt alle bepalingen uit het arbeidsrecht en de sociale zekerheid waarop de inbreuken bestraft worden met strafrechtelijke sancties. Dit strafwetboek treedt in voege op 1 juli 2011. Welke gevolgen heeft dit op het vlak van welzijn op het werk?

CLP-verordening bijgeschaafd

Op 30 maart 2011 verscheen in het Europees Publicatieblad de Verordening nr. 286/2011 van 10 maart 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang. Deze verordening past de CLP-verordening voor de tweede maal aan.

Beveiliging kernmateriaal, documenten en veiligheidszones verstrengd

Op 18 april 2011 verscheen de Wet van 30 maart tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen in het Staatsblad.

Gezondheidstoezicht op werknemers die blootgesteld worden aan ioniserende straling

De werknemers die tijdens het werk in aanraking (kunnen) komen met ioniserende stralingen zijn uiteraard ook onderworpen aan het gezondheidstoezicht. Welke regels bestaan hierover?

Blootstelling van werknemers aan radioactieve stralingen: hoe zit het in België?

Welke regels bestaan er in ons land over bloostelling aan ioniserende stralingen? Het artikel schetst het wettelijk kader, de classificatie van de inrichtingen, de organisatie van de stralingsbescherming en de voorshriften op het vlak van dosislimieten zowel voor werknemers als voor de bevolking. 

Brussel stemt verpakkingsregelgeving af op CLP

In het Staatsblad van 18 maart 2011 verscheen een Besluit van de Brusselse regering dat de Brusselse verpakkingsregels aanpast aan de nieuwe CLP-regels

Op weg naar biocidenverordening

De biocidenrichtlijn, die inmiddels al meer dan tien jaar oud is, is dringend aan herziening toe. Niet alleen zijn de bestaande regels en procedures te ingewikkeld, de richtlijn is ook niet aangepast aan REACH en CLP.

Omzetting van Asbestrichtlijn: Verenigd Koninkrijk op het matje geroepen

De Europese Commissie heeft op 16 februari 2011 een ‘met redenen omkleed advies’ gestuurd naar de Britse regering omdat die de Europese richtlijn betreffende de bescherming van werknemers tegen asbestrisico’s niet correct omgezet had.