Wetgeving

Ergonomie verplicht?

Een koninklijk besluit over ergonomie is er niet, maar de wetgeving bevat heel wat aanknopingspunten om ergonomische principes te verankeren in het welzijnsbeleid. Daar bovenop zijn er  heel wat normen die duidelijke richtlijnen aanreiken om het werk ergonomisch te organiseren.

Mag de interne verpleegster de externe dienst bijstaan?

Indien een onderneming het verplichte gezondheidstoezicht uitbesteedt aan een externe dient, terwijl er intern een bedrijfsverpleegster in dienst is, mag deze verpleegster dan de externe arbeidsarts dan bijstaan in het kader van het gezondheidstoezicht?

Gids voor veiligheidsinformatiebladen

Het veiligheidsinformatieblad (of safety data sheet) bevat informatie over gevaarlijke producten. De REACH verordening legt de structuur vast van het document en ook de communicatieverplichtingen. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft recent een gids gepubliceerd voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen.

(Verplichte) vaccinaties op het werk

De Belgische welzijnswetgeving bevat verschillende regels in verband met vaccinaties voor werknemers die op het werk geconfronteerd worden met bepaalde biologische risico's. Wat zijn de regels en wie moet gevaccineerd worden?

Nieuwe regels voor gunning van overheidsopdrachten wijzigt KB TOMB

Op 9 augustus verscheen in het Staatsblad het KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011. Dit KB brengt enkele vereenvoudigingen aan in het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (TOMB). Dat KB onderging reeds een opfrissing in 2005. De nieuwe wijzigingen trekken deze lijn verder door. 

Productnormen beschermen nu ook werknemers bij niet-naleving REACH

De wet van 27 juli 2011 tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen verscheen op 19 augustus 2011 in het Belgisch Staatsblad. Deze wet voegt de bescherming van werknemers op het werk toe aan het toepassingsgebied van de wet productnormen.

De administratieve geldboetes in het sociaal strafwetboek

De regels rond de administratieve geldboetes waren nog niet volledig vastgelegd in het kader van de wet van 30 juni 1971 (wet betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten). Daar is nu verandering in gekomen: het sociaal strafwetboek, dat grotendeels de bestaande procedure overnam, heeft de rechten van de verdediging verduidelijkt en de Directie van de administratieve geldboetes bevoegd gemaakt voor alle geschillen inzake administratieve geldboetes. 

Arbeidsongevallen voor de rechtbank: enkele knelpunten

De arbeidsongevallenwet is niet altijd eenduidig. Dat blijkt uit de vele rechtspraken die er gevoerd zijn voor de erkenning van een ongeval en het economisch verlies of de erkenning van de noodzaak om verder te leven met een prothese. Geen van deze aspecten zijn zomaar uit de wet af te lezen. Een arbeidsongeval is voor een slachtoffer dan ook dikwijls de start van een (lange) rechtsgang. Jurist Luc Cieters haalt enkele knelpunten aan. Luc Cieters, jurist arbeidsrechtbank Brussel

Aansprakelijkheid van de veiligheids- en gezondheidscoördinator op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

De veiligheids- en gezondheidscoördinator geeft advies over de preventiemaatregelen die moeten genomen worden om bouwwerken op een veilige en gezonde manier te kunnen uitvoeren. Hij of zij draagt dan ook een enorme verantwoordelijkheid voor het voorkomen van arbeidsongevallen. Maar kan de veiligheids- en gezondheidscoördinator ook aansprakelijk gesteld worden wanneer de werf niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen of wanneer zich daadwerkelijk een ongeval voordoet?

Uitzendwerk uitgelicht. Een interview met Hendrik De Lange

Op 2 februari ll. nam Hendrik De Lange afscheid van Preventie & Interim. Iets meer dan 12 jaar geleden stond hij mee aan de wieg van de preventiedienst voor de uitzendsector. Nu is het tijd voor iets anders: een welverdiend pensioen maar eerst kijkt hij samen met PreventFocus terug op uitzendwerk, preventie en zoveel meer.