Wetgeving

AEEA-Richtlijn verstrengd

 

Op 19 januari zijn de leden van het Europees Parlement het eens geraakt over een aanpassing van de zogenaamde AEEA-richtlijn (Richtlijn 2002/96/EG van het Europees parlement en de raad van 27 januari 2003 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) – PB 13 februari 2003).

Strengere regels voor Biociden

 

Op 19 januari 2012 keurde het Europees Parlement een aanpassing aan de biocidenrichtlijn goed. De verstrengde regels moeten de gezondheid van gebruikers beter beschermen.

IAO-verdrag nr. 177: Procedure voor de instemming met ‘gemengde’ verdragen

 

Op 24 en 26 januari 2012 werden twee Franstalige decreten in verband met de instemming met het verdrag nr. 177 van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) betreffende thuiswerk gepubliceerd in het Staatsblad. Waarom twee decreten voor hetzelfde verdrag? Een woordje uitleg.

Nederlandse asbestverwijderaars leven veiligheidsregels onvoldoende na

 

De Nederlandse Arbeidsinspectie voerde in 2009 en 2010 honderden inspecties uit bij de bedrijven die asbest verwijderen. Uit die inspecties bleek dat de asbestverwijderaars vaak de regels overtreden, wat bijzonder gevaarlijk is voor de gezondheid van de werknemers. 

Asbest: Frankrijk overweegt diverse maatregelen met betrekking tot asbest

 

De Franse regering overweegt een verlaging van de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan asbest. Ook overweegt men om de certificering voor bedrijven die werken uitvoeren op het vlak van de asbestverwijdering te veralgemenen, de voorkeur te geven aan andere PBM’s en de begrippen “bros” en “niet-bros” te schrappen in de wetgeving. 

Is de welzijnsreglementering van toepassing op de PWA-werknemers?

Een PWA-werknemer (die wordt aangeworven met een arbeidsovereenkomst van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap of PWA) kan verschillende activiteiten uitoefenen op verzoek van particuliere gebruikers en private of publieke organisaties. De welzijnsreglementering is van toepassing op werknemers onder een dienstencheques-arbeidsovereenkomst. Is dat ook het geval voor PWA-werknemers?

Eindelijk een definitie voor nanomaterialen

Op 18 oktober heeft de Europese Commissie een definitie voor nanomaterialen uitgevaardigd. Daarmee komt een eind aan een jarenlang debat waarbij alle belanghebbenden hun slag trachtten thuis te halen.

Ergonomie verplicht?

Een koninklijk besluit over ergonomie is er niet, maar de wetgeving bevat heel wat aanknopingspunten om ergonomische principes te verankeren in het welzijnsbeleid. Daar bovenop zijn er  heel wat normen die duidelijke richtlijnen aanreiken om het werk ergonomisch te organiseren.

Mag de interne verpleegster de externe dienst bijstaan?

Indien een onderneming het verplichte gezondheidstoezicht uitbesteedt aan een externe dient, terwijl er intern een bedrijfsverpleegster in dienst is, mag deze verpleegster dan de externe arbeidsarts dan bijstaan in het kader van het gezondheidstoezicht?

Gids voor veiligheidsinformatiebladen

Het veiligheidsinformatieblad (of safety data sheet) bevat informatie over gevaarlijke producten. De REACH verordening legt de structuur vast van het document en ook de communicatieverplichtingen. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft recent een gids gepubliceerd voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen.