Wetgeving

België stemt in met IAO verdragen nr. 155 en nr. 161

In het Staatsblad van 17 februari 2012 verschenen twee wetten betreffende instemmingen met verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Aangezien het om gemengde verdragen ging, was ook de goedkeuring van de gemeenschappen of gewesten nodig. 

Buitenlandse werknemers en de Belgische welzijnswetgeving

Dat de Belgische welzijnswetgeving op alle Belgische werknemers van toepassing is, is logisch, maar hoe zit het met buitenlandse werknemers die in opdracht van hun werkgever opdrachten uitvoeren in België?

Vrijwilligers aan het werk

Ongeveer 1,2 miljoen Belgen werken gratis voor verenigingen die zonder hun hulp niet zouden kunnen bestaan. Hoe zit het met de positie van de vrijwilligers? Welke rechten en verplichtingen gelden inzake de veiligheid en het welzijn bij vrijwilligerswerk?

AEEA-Richtlijn verstrengd

 

Op 19 januari zijn de leden van het Europees Parlement het eens geraakt over een aanpassing van de zogenaamde AEEA-richtlijn (Richtlijn 2002/96/EG van het Europees parlement en de raad van 27 januari 2003 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) – PB 13 februari 2003).

Strengere regels voor Biociden

 

Op 19 januari 2012 keurde het Europees Parlement een aanpassing aan de biocidenrichtlijn goed. De verstrengde regels moeten de gezondheid van gebruikers beter beschermen.

IAO-verdrag nr. 177: Procedure voor de instemming met ‘gemengde’ verdragen

 

Op 24 en 26 januari 2012 werden twee Franstalige decreten in verband met de instemming met het verdrag nr. 177 van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) betreffende thuiswerk gepubliceerd in het Staatsblad. Waarom twee decreten voor hetzelfde verdrag? Een woordje uitleg.

Nederlandse asbestverwijderaars leven veiligheidsregels onvoldoende na

 

De Nederlandse Arbeidsinspectie voerde in 2009 en 2010 honderden inspecties uit bij de bedrijven die asbest verwijderen. Uit die inspecties bleek dat de asbestverwijderaars vaak de regels overtreden, wat bijzonder gevaarlijk is voor de gezondheid van de werknemers. 

Asbest: Frankrijk overweegt diverse maatregelen met betrekking tot asbest

 

De Franse regering overweegt een verlaging van de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan asbest. Ook overweegt men om de certificering voor bedrijven die werken uitvoeren op het vlak van de asbestverwijdering te veralgemenen, de voorkeur te geven aan andere PBM’s en de begrippen “bros” en “niet-bros” te schrappen in de wetgeving. 

Is de welzijnsreglementering van toepassing op de PWA-werknemers?

Een PWA-werknemer (die wordt aangeworven met een arbeidsovereenkomst van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap of PWA) kan verschillende activiteiten uitoefenen op verzoek van particuliere gebruikers en private of publieke organisaties. De welzijnsreglementering is van toepassing op werknemers onder een dienstencheques-arbeidsovereenkomst. Is dat ook het geval voor PWA-werknemers?

Eindelijk een definitie voor nanomaterialen

Op 18 oktober heeft de Europese Commissie een definitie voor nanomaterialen uitgevaardigd. Daarmee komt een eind aan een jarenlang debat waarbij alle belanghebbenden hun slag trachtten thuis te halen.