Organisatie van de preventie

Nederland: naleving van de verplichtingen inzake risicoanalyse

Slechts de helft van de Nederlandse bedrijven voert een risicoanalyse uit. De Nederlandse regering neemt initiatieven om dit aantal op te trekken. Een striktere handhaving is daarbij een belangrijke factor.

Management of Change: een essentieel onderdeel van elk preventiebeleid

Bij verandering in organisaties kan men het hebben over change management of over Management of Change. Deze begrippen betekenen niet hetzelfde. Alleen Management of Change heeft betrekking op de voorkoming van risico’s.

Psychosociale interventie: de externe diensten bereiken overeenstemming over de aanpak

In een consensusdocument beantwoordt Co-Prev een aantal vragen over de aanpak van de EDPB’s op het vlak van formele en informele psychosociale interventies. Het doel is de externe diensten in staat te stellen de regelgeving uniform te interpreteren en de nodige maatregelen te nemen op het terrein. We lichten enkele specifieke punten toe.

Opinie: Waarom geen sociale verkiezingen in de bouw?

De bouwsector is een van de weinige sectoren waar er geen sociale verkiezingen plaatsvinden. Dat betekent echter niet dat er geen sociaal overleg is. Patrick Franceus, diensthoofd van de studie- en vormingsdienst van ACV bouw-industrie & energie, licht toe. 

Over de auteur:

Patrick Franceus is diensthoofd van de studie- en vormingsdienst van ACV bouw-industrie & energie. Deze arbeiderscentrale behartigt de werknemersbelangen binnen de bouw, sectoren aanverwant aan de bouw, papier en grafische, hout en meubel, maatwerkbedrijven, energie en chemie.

 

: Bouw

Herstructureringen nefast voor welzijn op het werk

De voorbije jaren werd de impact van herstructureringen op het welzijn op het werk op verschillende manieren bestudeerd. Onderzoekers hebben onlangs een synthese gemaakt van de wetenschappelijke studies over dit onderwerp. Herstructureringen – ongeacht of die een personeelsinkrimping met zich meebrengen – hebben in de grote meerderheid van de gevallen een negatieve impact op de (fysieke en mentale) gezondheid van het personeel, het absenteïsme en de motivatie op het werk. Op enkele uitzonderingen na, is het effect van een reorganisatie bovendien ook merkbaar op lange termijn.

Arbeidsomstandigheden anno 2015: goed en minder goed nieuws

De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) houdt om de 5 jaar een enquête over de arbeidsomstandigheden in Europa. Onlangs werden de eerste resultaten van de zesde enquête gepubliceerd. Enkele vaststellingen.

Organisatie sociale verkiezingen in 2016

De organisatie van de sociale verkiezingen wordt bij wet geregeld. De ministerraad keurde onlangs een voorontwerp van wet werd goed. Volgens dit voorontwerp zouden de sociale verkiezingen plaatsvinden tussen 9 en 22 mei 2016.  

Interne dienst in het centrum van preventie op het werk

Elk bedrijf moet een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk hebben. Deze dienst staat de werkgever, de hiërarchische lijn en de werknemers bij bij de toepassing van de regelgeving rond welzijn op het werk. Een overzicht van de belangrijkste opdrachten en taken.

Advies van het EESC over het Europees strategisch kader 2014-2020

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft recent een advies gepubliceerd over het nieuwe strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020. Hoewel het EESC een nieuwe strategie toejuicht, wijst het ook op het bestaan van enkele pijnpunten. 

EDTC, EO, BELAC,…. welkom in de wereld van de keuringsorganismen

Bovenstaande afkortingen zullen bij de sommige preventieadviseurs een belletje doen rinkelen, maar niet iedereen weet waarvoor ze staan en welke diensten er achter de letterwoorden schuilgaan.