Afvalverwijdering

Gezondheidsrisico’s in verband met afvalbeheer

Het Anses (Frans nationaal agentschap voor voedselveiligheid, milieu en arbeid) heeft een studie uitgevoerd naar de gezondheid van werknemers uit de sector van het afvalbeheer en de nuttige toepassing van afval. Voor zijn analyse heeft het Anses de verschillende subsectoren in verschillende categorieën onderverdeeld om zo de prioriteiten in kaart te brengen.

Indeling van transportgevaarlijke stoffen

Heel wat zaken die in grote hoeveelheden verwerkt worden, worden ingedeeld en krijgen een code. Ook transporgevaarlijke stoffen worden ingedeeld en gecodeerd. Basiskennis van de indeling is essentieel. Het vervoer van transportgevaarlijk afval begint immers bij het toekennen van de correcte UN-nummers. Daaruit volgen dan weer de correcte verpakkingsregels.

Afvaltransport van spuitbussen

Afval van spuitbussen, met of zonder deksel, vereist een specifieke verpakking voor transport naar een verwerkingseenheid. Dit geldt niet voor particulieren die zelf afval van spuitbussen naar een containerpark brengen. Maar bedrijven of afvalophaaldiensten die spuitbussen naar containerpark of verwerkingseenheid willen vervoeren, moeten wel met een aantal zaken rekening houden. 

Bepalen van het transportgevaar op basis van de gebruiksgevaaraanduiding

Hoe bepaal je of gevaarlijk afval ook transportgevaarlijk is? Heel vaak wordt essentiële informatie in verband met de transportvoorwaarden immers weggegooid. Bovendien is afval van transportgevaarlijke producten niet hetzelfde als de transportgevaarlijke producten zelf. 

Vervoer van transportgevaarlijk afval: afwijking van ADR-regeling

Het vervoer van gevaarlijk afval is voor vele preventieadviseurs en milieucoördinatoren relatief onbekend terrein. Ze doen daarvoor een beroep op de kennis en het vakmanschap van de afvalophaler. Toch het is belangrijk om de basisregels te kennen. In dit artikel lichten we het vervoer van klein gevaarlijk afval toe.

Veiligheid, een continu verbeteringsproces

Afvalverwerker Indaver moet als Seveso-bedrijf aan heel wat veiligheidsregels voldoen. Veiligheid is dan ook een topprioriteit. Met verschillende initiatieven streeft de preventiedienst ernaar om alle werknemers bij het veiligheidsbeleid te betrekken. De aanpak werpt vruchten af, “maar er is nog ruimte voor verbetering”, stelt Katleen Van Rossem, hoofd van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Vooral onderhoudspersoneel blootgesteld in afvalverbrandingsinstallaties

De beoordeling van chemische risico’s in de sector van de verbranding van ongevaarlijk afval is complex omdat de stoffen die bij de thermische behandeling van huishoudelijk afval kunnen vrijkomen, heel divers zijn. Een casestudy van het INRS geeft een overzicht van metingen in vijf Franse afvalverbrandingsinstallaties en de blootstellingsrisico’s voor de werknemers. 

THESEIS

THESEIS is een Europees onderzoeksproject gericht op het ontwikkelen, testen en verspreiden van een innovatief training-model op het gebied van gezondheid en veiligheid van de werknemers in de eco-industrie. Hierbij lag de focus op de sector van de afvalverwerking.

Meer nood aan opleiding in afvalsector

Werknemers in de afvalsector vinden van zichzelf dat ze meer opleiding kunnen gebruiken over gevaarlijke stoffen, pbm’s, brandveiligheid, werken in besloten ruimtes en risicoanalyse. Dat blijkt uit een tussentijds rapport in het kader van het Europese THESEIS-project.

Vlaams materialendecreet in werking

Op 1 juni 2012 is het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen (VLAREMA) in werking getreden. Het VLAREMA bouwt verder op het Vlaams Reglement inzake Afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA) uit 1997 en voert het Materialendecreet uit dat de basis is voor de overgang van een afvalstoffenbeleid naar een duurzaam materialenbeleid.