Brandvoorkoming

Regelgeving brandveiligheid van gevels

De eisen uit het KB ‘Basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen’ werden in 2022 herzien zodat meer rekening gehouden wordt met het risico op brandvoortplanting via het gevelsysteem. De reglementering is in werking getreden op 1 juli 2022. Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) heeft de zaak op de voet gevolgd.

Basisnormen brand gewijzigd

Het KB van 7 december 2016 dat op 18 januari 2017 in het staatsblad is verschenen, heeft verscheidene wijzigingen aangebracht in het KB Basisnormen brand. Het gaat onder meer over wijzigingen in de definities, in het toepassingsgebied en i.v.m. de brandveiligheid van liften. Daarnaast zijn er nog wijzigingen onder invloed van de Europese bouwproductenverordening.

Bedrijfsevenementen: geen verschil met alledaagse taken

Heel wat bedrijven organiseren af en toe evenementen om klanten, gasten of werknemers in de watten te leggen. De organisatie van deze evenementen is echter geen sinecure en vaak wordt meer aandacht besteed aan de originaliteit en de amusementswaarde dan aan de veiligheid van de deelnemers. Hieronder vindt u enkele tips die kunnen helpen om een bedrijfsevenement in goede banen te leiden.

Wat betekent "de branddriehoek"?

Brand is een chemische reactie die ontstaat als er drie elementen gelijktijdig aanwezig zijn: een brandbare stof, zuurstof en een ontstekingsbron (energie). De combinatie van deze elementen wordt vaak voorgesteld in een 'branddriehoek'. De drie elementen moeten samen aanwezig zijn. Van het ogenblik dat één van de drie elementen wordt weggenomen, kan er geen brand meer ontstaan, of dooft het vuur. Dit vormt meteen ook de basis van alle brandbestrijdingstechnieken.