Risicoevaluatie

Werkplek observaties met behulp van een observatierooster

Tijdens het gebruik van gevaarlijke stoffen worden de werknemers van chemische bedrijven blootgesteld aan verschillende risico’s: de inademing van schadelijke dampen, contact met producten, vallen, lawaai, enz. Afton Chemical ontwikkelde een werkpostobservatierooster om de hiërarchische lijn (managers en supervisors) te helpen bij het identificeren van eventuele disfuncties bij hun team en het versterken van de positieve punten.

Ergonomische analyse en oplossing

De deelnemers aan de opleiding Adviseur Ergonomie, georganiseerd door Prevent en het Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen (PVI), stellen aan het einde van de cursus een eindwerk voor. Het eindwerk maakt een analyse van een werkpost volgens ergonomische methodolgie en een voorstel voor oplossing. PreventFocus stelt hieronder een aantal samenvattingen van deze praktijkvoorbeelden voor.

KB Kunstmatige optische straling in de praktijk

Sinds mei 2010 verplicht het KB betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van kunstmatige optische straling op het werkbedrijven die gebruik maken van toepassingen met optische straling een risicoanalyse te doen. CRC Industries Europe in Zele onderwierp haar processen en installaties aan een grondige analyse en nam al verschillende maatregelen zodat de werknemers niet kunnen blootgesteld worden aan optische straling. Paul Van Hauwermeiren, preventieadviseur veiligheid Attentia preventie & bescherming

Geen risicoanalyse in het KB Kunstmatige optische straling?

Het KB Kunstmatige optische straling vermeldt dat de werkgever een risicoanalyse moet uitvoeren. Maar, wat de wetgever vervolgens beschrijft, is geen risicoanalyse. Dat is althans de stelling die we in deze bijdrage verder toelichten. Jan Dillen, De Federale Verzekeringen

Focus op veilig gedrag of Hoe een industrieel reinigingsbedrijf ongevallencijfers spectaculair deed dalen

Het bedrijf Peeters o.i.w. is er met de steun van verzekeraar AXA in geslaagd om het aantal ongevallen in het industrieel reinigingsbedrijf te doen dalen. De grootste uitdaging was het gedrag van de werknemers bij te sturen. De interne veiligheidscampagnes en –tools hebben hun effect niet gemist: Peeters haalde vorig jaar een frequentiegraad van 4,19 waar het sectorgemiddelde in 2008 nog 35,09 bedroeg.

Het vervangen van gevaarlijke producten

Werken met chemische producten brengt soms gevaren met zich mee voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. De beste preventie is uiteraard de preventie aan de bron: het gebruik van gevaarlijke producten vermijden of zoeken naar een minder gevaarlijk alternatief. Dat laatste is echter niet zo eenvoudig. Elk gebruik van een gevaarlijk product is immers een geval apart en vereist een grondige studie. Een stand van zaken.

Hoe schatten werknemers risico's in? Een onderzoek in de chemische sector

Een team van Belgische wetenschappers heeft de houding van arbeiders in de chemische industrie ten opzichte van chemische risico’s geanalyseerd. Het kwalitatief onderzoek bracht focusgroepen samen en bevroeg hen over hoe ze zelf risico's inschatten en hoe ze daar mee omgaan. Uit de resultaten komen interessante conclusies naar voren die kunnen helpen om het preventiebeleid bij te sturen.

De werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk op de werkvloer

Ieder jaar wordt op 28 april de werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk gehouden. De meeste bedrijven laten deze dag onopgemerkt voorbijgaan, maar sommigen grijpen dit moment aan om extra aandacht te besteden aan veiligheid en gezondheid op het werk. Dat is onder andere het geval bij ArcelorMittal Gent, waar kosten noch moeite bespaard worden om van 28 april een groots evenement te maken.

Risicocodes op de werkpostfiche

de gebruiker van uitzendkrachten is verplicht om risicocodes in te vullen op de werkpostfiches. Wat zijn deze risicocodes? Waar zijn ze te vinden en waar worden ze gebruikt?

Wie waakt over de nachtwakers?

Veel ondernemingen zetten ‘s nachts bewakers in om een oogje in het zeil te houden en potentiële dieven af te schrikken. Vaak zitten nachtwakers de hele nacht alleen. Wat als hen iets overkomt of wanneer ze het slachtoffer worden van een arbeidsongeval?