Internationale Arbeidsorganisatie

Internationale conventies van de IAO: 100 jaar veiligheid en gezondheid op het werk

Van de 190 conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) tellen we er vandaag meer dan 40 die specifiek gaan over veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). Het zijn instrumenten die minimumnormen naar voren schuiven, met de bedoeling om arbeidsgerelateerde risico’s te beheersen en werknemers in de meest uiteenlopende beroepen en beroepssituaties te beschermen. Hoe zijn de conventies tot stand gekomen? En hoe zijn ze sindsdien geëvolueerd?

Veiligheid en gezondheid op het werk en internationale arbeidsnormen in België

Sinds haar oprichting in 1919, keurde de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) al meer dan 40 conventies en aanbevelingen goed die specifiek betrekking hebben op arbeidsveiligheid en -gezondheid. Bovendien heeft bijna de helft van de instrumenten van de IAO direct of indirect te maken met kwesties die verband houden met veiligheid en gezondheid op het werk. België is een van de vier landen die de meeste verdragen hebben geratificeerd. 

Internationale arbeidsnorm tegen geweld en pesten op het werk

In juni 2019 heeft de Internationale Arbeidsconferentie twee nieuwe instrumenten – een verdrag en een aanbeveling – aangenomen ter bestrijding van geweld en pesten op het werk.

28 april 2015: oproep om te investeren in een preventiecultuur

28 april is de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Op deze internationale dag wil men de nadruk leggen op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Dit jaar roept de Internationale Arbeidsorganisatie op om werk te maken van een preventiecultuur.

Verdrag nr.184 van de IAO over veiligheid en gezondheid in de landbouw: een stap in de richting van ratificatie door België?

Verdrag nummer 184 van de Internationale Arbeidsorganisatie is tot op heden door slechts 15 landen geratificeerd. In België is dit nog niet gebeurd. Het gaat namelijk om een ‘gemengd’ verdrag: de inhoud van het verdrag heeft zowel betrekking op bevoegdheden die geregeld wordt door de deelstaten als op federale materies. Landbouw is in ons land namelijk een gemeenschapsbevoegdheid. Het Waalse parlement heeft een decreet goedgekeurd uitgevaardigd dat instemt met dit verdrag.

De maritieme Conventie van de IAO treedt in werking

De Maritieme Arbeidsconventie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), goedgekeurd in Genève op 23 februari 2006, is naar internationaal recht verplicht geworden op 20 augustus 2013. Om in werking te treden moest ze geratificeerd worden door 30 lidstaten van de IAO.

IAO: Conventies over maritieme arbeid en huispersoneel

Twee conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) zijn in 2013 in werking getreden. De conventies bevatten internationale arbeidsnormen, die worden uitgewerkt en goedgekeurd door de opdrachtgevers van de IAO (regeringen, werkgevers en werknemers). Dat gebeurt tijdens de Internationale Arbeidsconferentie van de IAO.

België stemt in met Verdrag nr. 177 betreffende de huisarbeid

België heeft de nodige stappen gezet om in te stemmen met verdrag nr. 177 van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). De Belgische wetgeving is reeds in overeenstemming met de resoluties van de Internationale Arbeidsconferentie. Daardoor kunnen IAO-verdragen makkelijk goedgekeurd worden in ons land wanneer de Gemeenschappen en Gewesten hiermee instemmen. 

Een IAO-conventie voor huispersoneel

Tijdens de jaarlijkse conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), die plaatsvond op 17 juli 2001, werd een conventie goedgekeurd die huispersoneel meer rechten geeft. 

IAO neemt aanbeveling over HIV op het werk aan

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), die de vertegenwoordigers van regeringen, werkgevers en werknemers uit 183 landen groepeert, nam op 17 juni de aanbeveling 200 aan, de “Aanbeveling over HIV/AIDS op de arbeidsplaats”.