Mentale (arbeids)belasting

Tevredenheid en engagement werknemers in vrije val

HR-dienstenverlener SD Worx publiceerde recent de resultaten van de jaarlijkse engagementsstudie bij 2500 Belgische werknemers. Uit die studie blijkt dat de Belgische werknemer zich alsmaar minder gemotiveerd en geëngageerd voelt. En dat is geen goede zaak. 

Preventie van technostress bij kaderleden: beperkte positieve effecten 

Internet en mobiele telefonie hebben het werk van kaderleden fundamenteel veranderd en hebben daardoor mogelijk een impact op hun gezondheid en het evenwicht tussen werk en privéleven. Initiatieven die bedrijven nemen opdat men niet constant bereikbaar zou zijn, zijn echter niet altijd doeltreffend, zoals blijkt uit volgend onderzoek.

58% van de werknemers kijken reikhalzend uit naar uit naar vakantie

Voor 58% van de werknemers is de vakantie pure noodzaak om de werkdruk en de druk van het dagelijks leven van zich af te zetten. 1 op 3 werknemers vertrekt zelfs uitgeput met vakantie. Dat blijkt uit een onderzoek van Tempo-Team. 

Mentale gezondheid op het werk en werkhervatting

De terugkeer van een werknemer die een tijd afwezig was door werkgerelateerde mentale gezondheidsproblemen, kan een aanleiding vormen om acties op te zetten gericht op het voorkomen van psychosociale risico's. Een casestudy van het Canadese instituut IRSST toont aan dat een coherent werkhervattingsbeleid gunstig is voor zowel preventie bij het voltallige personeel als voor de individuele begeleiding van de betrokken werknemers.

Japan moet werknemers verplichten verlof te nemen

De Japanse overheid wil werknemers verplichten minstens vijf dagen betaalde vakantie op te nemen. Ondanks de wettelijke verlofregeling, nemen veel Japanse werknemers nooit vakantie, met nefaste gevolgen.

Het Comité en psychosociale risico’s

De regelgeving rond psychosociale risico's op het werk besteedt veel aandacht aan de collectieve dimensie van preventie. Dat vertaalt zich onder andere in een belangrijke rol voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (Comité). Over welke bevoegdheden beschikt het Comité op dit punt?

Arbeidsongevallen en psychosociale risico's

De FOD Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) heeft een checklist opgesteld om na te gaan of psychosociale factoren een rol gespeeld hebben bij het tot stand komen van een arbeidsongeval. Al te vaak worden deze factoren immers over het hoofd gezien. Deze checklist is ook interessant om te gebruiken bij het opmaken van het omstandig verslag. Oorzaken van psychosociale aard moeten daarin verplicht vermeld worden.

Belasting Franse jobs nog steeds in stijgende lijn

Volgens een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden in Frankrijk, is het aantal klachten over de werkbelasting toegenomen tussen 2005 en 2013. De toename is meer uitgesproken in de openbare sector dan in de privésector. Bovendien worden steeds meer werknemers geconfronteerd met emotioneel belastende situaties op het werk.

Nederland: 4 op 10 bedrijven investeren in mentale gezondheid

Acht van de tien Nederlandse werkgevers beschouwen de mentale gezondheid als een belangrijke indicator voor het succes van het bedrijf. Toch treft maar vier van de tien bedrijven daadwerkelijk maatregelen gericht op de mentale gezondheid van de werknemers. Dat blijkt uit een enquête van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De vertrouwenspersoon anno 2014: implicaties van de gewijzigde wetgeving

De nieuwe wetgeving met betrekking tot de psychosociale risico’s op het werk heeft gevolgen voor heel wat betrokkenen, zoals de preventieadviseur, de psychosociale preventieadviseur, de vakbondsvertegenwoordiger, de arbeidsgeneesheer,… 
In deze tekst staat preventieadviseur Chris Honings (Prevent) stil bij de gewijzigde rol van de vertrouwenspersoon.