Ziekteverzuim

Langdurig ziekteverzuim bij oudere werknemers zit in de lift

Sinds enkele jaren zit het langdurig ziekteverzuim, vooral bij oudere werknemers, flink in de lift. De beleidsmakers willen van het re-integreren van uitgevallen werknemers een prioriteit maken, maar ook de ondernemingen zullen hierbij een duit in het zakje moeten doen.

ESF-project ‘ik wil er wel-zijn’ leidt tot stijgende aanwezigheden

Continuïteit bieden in de zorgverlening aan de cliënten is van groot belang in de thuiszorg. De sector kent echter een vrij hoog ziekteverzuim. Om hierop een antwoord te bieden, ging Familiehulp van start met het project ‘ik wil er wel-zijn’ en bouwde, ondersteund door middelen van het Europees Sociaal Fonds (ESF), een integraal verzuimbeleid uit. Er werden een aantal experimenten opgezet om het effect van bepaalde acties op de aanwezigheden in de praktijk te testen. Daarnaast zocht men ook naar mogelijkheden om de werkdruk voor de werknemers te verlagen.

Werkkenmerken spelen een grote rol bij werkhervatting na psychische klachten

Factoren in het werk bepalen in belangrijke mate de snelheid waarmee en de manier waarop werkhervatting na verzuim wegens psychische klachten plaatsvindt. Dat laat onderzoek van TNO (NL) onder bedrijfsartsen zien. De bedrijfsartsen zelf zien hun rol het liefst ondersteunend. Werkgevers en werknemers nemen vaak onvoldoende initiatief bij het aandragen van oplossingen.

Jobbehoud: een uitdaging voor de toekomst

In België ontvangen ongeveer 300.000 mensen een uitkering voor langdurige arbeidsongeschiktheid (meer dan een jaar). Nooit voorheen was dit cijfer zo hoog. Ondanks de vele voordelen van een beleid voor jobbehoud en socioprofessionele re-integratie zijn er momenteel maar weinig initiatieven op dit vlak. De Société scientifique de santé au travail (Ssst) en de Association scientifique de médecine d’assurance (ASMA) besloten het probleem te bestuderen.

Verzuimbeleid bij Thuiszorg Vleminckveld

Ter gelegenheid van een studiedag over ziekteverzuim, die in maart door Lucina, PreventAcademy in Pellenberg werd georganiseerd, werd de Onafhankelijke sociale dienst Thuiszorg Vleminckveld uitgenodigd om zijn verzuimbeleid voor te stellen. De dienst onderscheidt zich door zijn motivering. De focus ligt immers niet in de eerste plaats op het drukken van de kosten ten gevolge van ziekteverzuim. De aanpak concentreert zich hoofdzakelijk op participatie en vrijwilligheid. De doelstelling is duidelijk: een beter welzijn voor de medewerkers.

Intro_DM: (Dis-)Ability Management, een meerwaarde bij re-integratie en jobbehoud

De vergrijzing en ontgroening van de bevolking evenals de schaarste op de arbeidsmarkt stelt het welzijnsbeleid en de maatschappij voor belangrijke uitdagingen. Inspanningen op vlak van preventie, van jobbehoud en van re-integratie zijn dan ook essentieel voor de toekomst. In het kader van het project Intro_DM werd een innovatief concept ontwikkeld voor de re-integratie en jobbehoud van werknemers met langdurige gezondheidsproblemen en/of functiebeperkingen in België.

Een kwalitatieve analyse als motiverend onderdeel van een geïntegreerd verzuimbeleid

Ziekteverzuim vergt een doordachte en geïntegreerde aanpak. Niets werkt zo verwarrend als gefragmenteerde ingrepen en maatregelen inzake afwezigheid wegens ziekte van medewerkers. Enkel het integreren van verzuimmaatregelen in een totaal en geëngageerd personeelsbeleid biedt een kans op slagen. Een kwalitatieve analyse van ziekteverzuim vormt hierin een verbindend element. Miche Vanwayenbergh, Hilde De Man, externe preventieadviseurs psychosociale aspecten IDEWE

Bezoek voorafgaand aan de werkhervatting nu voor alle werknemers

Na een arbeidsongeschiktheid van vier weken of meer hadden sommige categorieën werknemers vroeger al recht op een medisch onderzoek in het kader van het gezondheidstoezicht. Door het koninklijk besluit van 27 januari 2008 (BS van 3 maart 2008) wordt dit bezoek voorafgaand aan de werkhervatting uitgebreid naar alle werknemers.

Arbeidsverzuim in de privésector in België

Regelmatig verschijnen in de pers cijfers over arbeidsverzuim. Hoe groot is het fenomeen? Hoe is het te voorkomen? PreventActua geeft u een stand van zaken over het arbeidsverzuim in de privésector in België. De gegevens komen uit een nota van de Commissie Arbeidsveiligheid en Gezondheid van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).

Evolutie van arbeidsomstandigheden in Finland

Het staatsagentschap ‘Statistics Finland’ voert sinds 1977 enquêtes naar de kwaliteit van het arbeidsleven in Finland. De resultaten van die enquêtes geven een goed beeld van de evolutie van het arbeidsleven in Finland. We zetten de belangrijkste trends op een rijtje.