Kleine onderneming

Kmo's en leeftijdsmanagement

Nu de Europese beroepsbevolking krimpt, wordt de omscholing van ouderen zowel een noodzaak als en een uitdaging. Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) stellen in de Europese Unie (EU) meer dan de helft van de werknemers tewerk. De kmo’s moeten ondersteund worden om leeftijdsmanagement toe te passen. Bovendien kunnen succesfactoren inzake leeftijdsmanagement overgedragen worden naar andere bedrijven (incl. kmo’s) ongeacht de sector.

Perceptie en kennis van veiligheid en gezondheid op het werk bij de werknemers van kmo's

In een eerste artikel bespraken we de resultaten van een onderzoek naar de kennis van de wetgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk bij de bedrijfsleiders van Duitse KMO's. Bij deze gelegenheid ondervroeg het Duitse Federale Instituut voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (BAuA) ook de werknemers.

Vergoedingen in het kader van REACH: kortingen voor de KMO’s

Een uitvoeringsverordening van 20 maart 2013 wijzigt Verordening nr. 340/2008 betreffende de vergoedingen die betaald moeten worden aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) in uitvoering van de REACH-verordening. Hierdoor worden onder andere de vergoedingen verlaagd die de kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) verschuldigd zijn.

Arbeidsongevallen in Nederlandse KMO's

De Nederlandse overheid wil het aantal arbeidsongevallen bij KMO’s met minstens een kwart doen dalen. Een van de middelen om dat doel te bereiken is een grootschalige inspectiecampagne, die tussen mei 2010 en april 2011 gehouden werd.

Chemische agentia in bedrijven: een beleidsevaluatie-instrument

Alle bedrijven maken gebruik van chemische stoffen, zoals bijvoorbeeld van de onderhoudsproducten die worden gebruikt voor het reinigen van het sanitair in kantoren, het desinfecteren van vloeren in ziekenhuizen of werkvlakken in de voedingsindustrie. Het koninklijk besluit inzake chemische stoffen van 11 maart 2002 heeft een zeer ruim toepassingsgebied, en die toepassing verloopt niet altijd probleemloos. Rik Claes, preventieadviseur bij de externe dienst Premed, verdiepte zich in de moeilijkheden waarmee de bedrijven te kampen hebben.