Wetgeving

Nieuwe en strengere grenswaarden voor carcinogene en mutagene agentia

Door een aanpassing van de Europese richtlijn over de bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende stoffen zijn er 11 nieuwe grenswaarden en 2 strengere grenswaarden bepaald. De lidstaten hebben tot 17 januari 2020 om aan deze richtlijn te voldoen.

Wettelijke criterea voor het zicht bij het autorijden

De ogen leveren 90% van alle rij-informatie. Een slecht zicht is direct gerelateerd aan slecht rijden. Een verminderde rijvaardigheid door een slecht zicht zorgt voor een vertraagde reactie op signalen, verkeersborden en verkeersgebeurtenissen, en kan zo leiden tot een ongeval. Uit een studie van Vias institute blijkt dat slechts 15% van de Belgen expliciet de wettelijke limiet voor het zicht kent. 

Pbm: erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties

In april 2018 treedt de pbm-verordening in werking (EU Verordening 2016/425). Deze verordening verplicht de fabrikant om conformiteitsbeoordelingsprocedures toe te passen alvorens een pbm op de markt te brengen. Voor pbm van categorie II en III is hiervoor de tussenkomst van een conformiteitsbeoordelingsinstantie vereist. Het KB van 30 augustus 2017 regelt de erkenning van deze instanties.

Wettelijk kader voor vrijwilligerswerk

In november ging de 11.11.11-actie terug van start en waren de vrijwilligers weer alomtegenwoordig in het straatbeeld. In ons Actionummer van oktober vestigden wij daarom even de aandacht op het wettelijk kader van vrijwilligerswerk. 

Onderzoek naar scheepvaartongevallen: is de federale instantie bijna operationeel?

De ministerraad van 16 november 2017 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de organisatie en de werking van de Federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen (FOSO) vastlegt.

Vervoer van gevaarlijke stoffen: wijzigingen wegens regionalisering

Het koninklijk besluit met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 27 november 2017, wil de federale regelgeving in overeenstemming brengen met de nieuwe bevoegdheidsverdeling tussen de federale staat en de gewesten.

Werknemer overleden in de wachtkamer van een geneesheer: een arbeidsongeval?

Een Franse werknemer overleed toen hij in de wachtkamer aan het wachten was om een periodiek onderzoek bij de arbeidsgeneesheer te ondergaan. Is dit een arbeidsongeval of niet? En hoe deze problematiek naar Belgisch recht oplossen?

Werkbaar en wendbaar werk: ontwerp-KB voor de opleidingsrekening

De Ministerraad van 27 oktober 2017 heeft een ontwerp van uitvoeringsbesluit van de wet Werkbaar en wendbaar werk van 5 maart 2017 goedgekeurd. Het betreft het investeren in de opleiding.

Wijzigingen in het op de markt brengen en gebruik van biociden in zicht

De Ministerraad van 27 oktober 2017 heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden goedgekeurd. Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7

Het Koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 (BS van 30 oktober 2017) zet Europese bepalingen over dit onderwerp om en vervangt hoofdstuk VII van het ARBIS, het algemeen reglement op de bescherming tegen ioniserende stralingen.