Wetgeving

Telewerken vanuit een vakantiewoning?

Naar aanleiding van verschillende advertenties om in zonnige oorden te telewerken in een ongedwongen vakantiesfeer, vroeg het dagblad L’Echo zich af of men effectief in die omstandigheden vanop afstand mag werken. Trends-Tendance stelde zich min of meer dezelfde vraag: mogen werknemers telewerken vanuit een gehuurd vakantiehuisje in België? Specialisten van de sociale secretariaten SD Worx en Partena Professional zochten een antwoord op die vraag.

Herziening van de asbestrichtlijn: verslag van ECHA

In het kader van de herziening van Richtlijn 2009/148/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk heeft de Europese Commissie het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) gevraagd de wetenschappelijke relevantie van de huidige grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (GWBB) aan asbest te evalueren. Wat is de aanleiding voor dit verzoek? En tot welke conclusie komt ECHA in zijn verslag, dat op 1 februari 2021 werd gepubliceerd?

Update brochure 'Risicoanalyse' van FOD WASO

De brochure 'Risicoanalyse' van de FOD WASO, die opgesteld werd in 2009, werd in 2021 volledig herzien. Het document reikt zowel globale als specifieke risicoanalysemethoden aan. Bij de herziening werd rekening gehouden met de verschijning van de codex over het welzijn op het werk.

REACH: evaluatie van de beperkingsprocedure

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft een evaluatie van de beperkingsprocedure in het kader van de REACH-verordening (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals) gepubliceerd. Uit deze studie blijkt dat de maatschappelijke baten van deze beperkingen aanzienlijk hoger zijn dan de daarmee gepaard gaande kosten.

Vaccinatiestrategie: prioriteiten en eventuele rol van de arbeidsarts

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk ondersteunen de prioriteiten die de bevoegde autoriteiten hebben gesteld in het kader van de vaccinatiestrategie (prioriteit aan de vaccinatie van personen die werken in de gezondheidszorg, personen die ouder zijn dan 65 jaar, en patiënten tussen 45 en 65 jaar met welbepaalde comorbiditeiten en met een risico op het ontwikkelen van een ernstige Covid-19-pathologie).

Mogen werkgevers de temperatuur meten van werknemers?

Het officiële antwoord luidt ‘nee’. Het meten van de temperatuur bij werknemers wordt beschouwd als informatievergaring over de gezondheidstoestand, wat gelijkgesteld kan worden aan een medische handeling. De verzameling van persoonlijke medische gegevens valt tevens onder de GDPR-wetgeving. 

Boek: Het managen van veiligheid en gezondheid op het werk

Het gebeurt niet iedere dag dat er een boek verschijnt voor leidinggevenden over welzijn op het werk. Em. prof. Jan Van Peteghem heeft een praktijkgerichte gids geschreven over hoe de systematiek van het beheer van arbeidsveiligheid kan doorgetrokken worden naar de andere welzijnsdomeinen.

Uberchauffeur: een verloonde arbeidsrelatie

Naar aanleiding van een verzoek van een Uberchauffeur heeft de Commissie Arbeidsrelaties van de FOD Sociale Zekerheid op 26 oktober 2020 beslist de arbeidsrelatie tussen deze chauffeur en Uber als verloonde arbeidsrelatie te kwalificeren.

UKCA-markering vervangt CE-markering in Groot-Brittannië

De Brexit brengt veranderingen met zich mee voor de markering van producten. Producten die op de Britse markt (Engeland, Schotland en Wales) worden gebracht, moeten een UKCA-markering (UK Conformity Assessed) dragen, die uiteindelijk de CE-markering helemaal zal vervangen. Voor Noord-Ierland is er een aparte regeling.

Cao 149 over telewerk omwille van de coronacrisis

Op 26 januari 2021 heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) advies nr. 2195 en cao nr. 149 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis aangenomen. Deze collectieve arbeidsovereenkomst (cao) legt de principes vast voor telewerken, voorziet in een referentiekader voor afspraken en bevat bepalingen inzake welzijn op het werk van telewerkers.