Wetgeving

Aanpassing van de codexbepalingen over chemische agentia

Het koninklijk besluit van 16 november 2023 wijzigt een aantal bepalingen die te maken hebben met chemische agentia. Het gaat vooral over de verlaging van een aantal grenswaarden van kankerverwekkende agentia.

Aanstelling vertrouwenspersoon verplicht in grotere bedrijven

Artikel 10 van de Wet van 5 november 2023 houdende diverse arbeidsbepalingen wijzigt artikel 32sexies van de wet welzijn op het werk, waardoor de aanstelling van een of meerdere vertrouwenspersonen niet langer een keuze is maar wel een verplichting.

Schouderaandoeningen door mechanische trillingen niet langer erkend

Het koninklijk besluit van 13 november 2023 schrapt schouderaandoeningen door mechanische trillingen uit de lijst van erkende beroepsziekten.

Steunzolen in veiligheidsschoenen

De codex over het welzijn op het werk legt de werkgever op om persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) te verstrekken aan zijn werknemers. Maar wat gebeurt er als een werknemer die veiligheidsschoenen moet dragen, steunzolen nodig heeft?

Dienstenchequesector en risicoanalyse

Naar aanleiding van de inspectiecampagne van 2022 vestigt de FOD Werkgelegenheid de aandacht op de specifieke situatie van werknemers in de dienstenchequesector en in het bijzonder op de verplichting voor werkgevers om een risicoanalyse uit te voeren. Op de website van het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk (beswic.be) is een specifieke rubriek gewijd aan werknemers in de dienstenchequesector.

Blootstelling aan formaldehyde via de binnenlucht

EU Verordening 2023/1464, gepubliceerd op 17 juli 2023, wijzigt de REACH-verordening en legt beperkingen op voor het op de markt brengen van producten met formaldehyde. De Commissie wil zo de blootstelling aan mogelijk schadelijke formaldehyde-emissies in de binnenlucht verminderen.

Hormoonverstoorders in de codex

Een koninklijk besluit van 2 juli 2023 voegt bepalingen over de bescherming van werknemers tegen agentia met hormoonontregelende eigenschappen toe aan de Codex welzijn op het werk. Over wat gaat het precies en wat is er veranderd?

Reglementering van de begassingen en de ontgassingen

Het koninklijk besluit van 10 mei 2023 houdende reglementering van de begassingen en de ontgassingen (BS 15 juni 2023) vervangt het vorige KB uit 1992. Het besluit treedt in werking op 1 juli 2023.

Sociale verkiezingen 2024: wet gepubliceerd

De volgende sociale verkiezingen met het oog op de aanduiding van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk vinden plaats van 13 tot en met 26 mei 2024. De wetgeving die deze sociale verkiezingen zal beheren is verschenen op 30 juni 2023.

EU-verordening Algemene productveiligheid

EU Verordening 2023/988 inzake algemene productveiligheid heeft tot doel de veiligheid van producten te vrijwaren en te zorgen voor een eengemaakte markt. De verordening vervangt de richtlijn algemene productveiligheid uit 2001.