Artikel

Een diversiteitsbeleid is geen eenheidsworst

We leven in een steeds diverser wordende maatschappij, een evolutie waar ook organisaties en bedrijven mee geconfronteerd worden. Recent hebben enkele instanties publicaties uitgebracht over het uitwerken van een diversiteitsbeleid. Trivisi, binnen de Administratie Werkgelegenheid van de Vlaamse Overheid, heeft kritische succesfactoren van een diversiteitsbeleid opgelijst. De VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) en het Ondernemersplatform hebben goede praktijken gebundeld uit resp. de openbare en de privésector.

Afgezonderd werk: communicatie en alarm

Het ontstaan van nieuwe vormen van arbeidsorganisatie in de jaren 1980 leidde tot nieuwe ontwikkelingen inzake afgezonderd werk. De technologische evolutie en de economische druk – waarbij steeds meer met onderaannemers werd gewerkt – resulteerden immers in een inkrimping van het personeelsbestand en in afgezonderde arbeidsposten, maar ook in een diversificatie van de taken die worden uitgevoerd in afgezonderde situaties. Het INRS (Frankrijk) publiceerde een studie over een aspect dat in dit verband zeer belangrijk is: de installatie van een doeltreffend communicatie- en alarmsysteem.

Zelfmoord door het werk: te voorkomen?

In maart 2007 stelde de directie van Renault een plan voor om de werkoverlast en stress terug te dringen in haar centrum voor auto-ontwerp in Guyancourt bij Parijs. Ze deed dat nadat in vier maanden tijd drie werknemers zelfmoord pleegden in het centrum. Het plan is er nu wel, maar had de directie niets kunnen doen om de zelfmoorden te voorkomen?

CO2 blust branden, maar brengt ook mensenlevens in gevaar

Koolstofdioxide of koolzuurgas (CO2) is een gas dat als blusmiddel wordt gebruikt. Het heeft bijzondere fysische eigenschappen en wordt vooral gebruikt voor het bestrijden van branden in bedrijven met hoogwaardige uitrustingen, zoals elektrische en elektronische apparatuur. De keerzijde van de medaille is echter het gevaar dat de werknemers lopen in de lokalen die op die manier tegen brand worden beschermd. Een stand van zaken.

Fijn stof tot nadenken

Fijn stof haalt de laatste tijd steeds meer de pers. Maar wat moeten we ons voorstellen bij fijn stof? Wat zijn de bronnen en oorzaken? Hoe gevaarlijk is het voor de volksgezondheid? En in welke wetgeving wordt de fijnstofproblematiek geregeld?

Afbijten met methyleenchloride loopt fataal af

In Frankrijk is een afbijter in januari 2007 overleden aan een methyleenchloridevergiftiging. De dodelijke risico’s verbonden aan een intensieve blootstelling aan dit oplosmiddel worden nogal onderschat in vele oppervlaktebehandelende KMO’s. Omgaan met deze stof blijkt dan ook bijzonder gevaarlijk. Welke acute risico’s zijn er nu precies gekoppeld aan het gebruik van methyleenchloride? En welke zijn de geschikte preventiemaatregelen?

Nederland: onderzoek naar gevaarlijke stoffen op het werk

In opdracht van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek uit naar de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek. Over welke stoffen gaat het voornamelijk? Wat zijn de meest getroffen beroepsgroepen? En in hoeverre wordt de ziektelast veroorzaakt door blootstelling in het verleden of door recente blootstelling? De belangrijkste resultaten.

Het participatief risicobeheer verbeteren met ‘Risktrainer’

Risktrainer wil interne preventieadviseurs, arbeidsgeneesheren en iedereen die bij preventie betrokken is opleiden tot echte ‘preventie-animatoren’. De actieve participatie van werknemers aan de analyse van risico’s en het toepassen van preventiemaatregelen op het werk is inderdaad de investering in een opleiding waard.

Welzijn op het werk: hoe chronische ziekten voorkomen?

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kan ongeveer 60% van de sterfgevallen in 2005 worden toegeschreven aan chronische ziekten. Voor de bedrijven is dit verschijnsel, dat alle inkomensklassen treft, alvast een dure kostenpost. PricewaterhouseCoopers en de National Business Group on Health deden in het kader van het World Economic Forum een onderzoek naar gezondheidsbevordering. Het onderzoek biedt enkele denksporen voor de verbetering van het welzijn van de werknemers, de werkgevers en de samenleving in het algemeen, bijvoorbeeld via een partnerschap tussen overheid en privésector.

Company Health Check: the making of

In april startte de campagne Move Europe over gezondheidsbevordering op het werk, meer bepaald over roken, voeding, beweging en stress. Een hulpmiddel voor de campagne is de Company Health Check. Deze vragenlijst biedt bedrijven en organisaties de mogelijkheid om zichzelf te testen. Prevent werkte deze Company Health Check uit voor het European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP) op basis van de literatuur en bestaande checklijsten.