Ladder

Werken op hoogte: een ongeval is genadeloos

Vallen vanop hoogte hoort bij de zwaarste arbeidsongevallen. 15% van de dodelijke arbeidsongevallen in 2011 waren te wijten aan het vallen vanop hoogte. Of je werkt met een ladder, hoogwerker of steiger, voorzichtigheid is altijd geboden. Leer de regels voor goed gebruik en pas ze altijd toe. Ze kunnen je leven redden.

Arbeider dood door elektrocutie

Op 10 september 2012 werd in Sherbooke (Canada) een arbeider geëlektrocuteerd wanneer hij een ladder wou beklimmen. Wat is er gebeurd? Hoe kan zo’n ongeval vermeden worden?

Steigers op ladderklampen

Volgens de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zijn steigers op ladderklampen verboden. Onder uitzonderlijke omstandigheden kunnen ze toch gebruikt worden maar dan onder strikte voorwaarden.

Ladders en hoogspanningskabels: gevaar!

Het gevaar voor elektrocutie is erg groot voor werknemers die metalen ladders gebruiken in de buurt van hoogspanningskabels. Het Amerikaanse instituut voor gezondheid en veiligheid op het werk (NIOSH, National Institute for Occupational Safety and Health) publiceerde onlangs aanbevelingen om dit soort ongevallen en de bijbehorende – vaak dodelijke – verwondingen te voorkomen.

Welke normen voor ladders en steigers?

Ladders en steigers zijn niet onderworpen aan CE-markering, maar er bestaat toch een manier om na te gaan of het materiaal voldoet aan de gebruikscriteria op het vlak van constructie, weerbaarheid en stabiliteit: de normen. Wat volgt is een overzicht van alle normen die van toepassing zijn op ladders en steigers.

Ladders: veilig werken in de hoogte

Ladders worden vaak gebruikt, zowel privé als op het werk. Helaas gebeuren er tijdens het gebruik nog veel ongevallen die leiden tot ernstige en zelfs dodelijke letsels. Het is dus van groot belang zorgvuldig te werk te gaan bij de keuze van de ladder en niet in routine te vervallen tijdens het werken ermee. PreventFocus herinnert u aan enkele basisregels en aan de recente wettelijke wijzigingen.

Ladders: einde van de verwarring

Het KB betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte heeft artikel 43bis van het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB) opgeheven. Deze opheffing maakte een einde aan de verwarring die lang bestond tussen de voorschriften uit het ARAB aan de ene kant en die uit de normen EN 131-1 en 131-2 aan de andere kant. Om welk probleem ging het precies?