Machine

Impact van de nieuwe Machinerichtlijn op de interne Europese markt

Alhoewel de herziening van de Machinerichtlijn (Richtlijn 2006/42/EG) pas in 2006 klaar was, vormde ze al vele jaren het voorwerp van verhitte discussies. Op 29 mei 2007 organiseerde de Europese Commissie een workshop over de effecten van de nieuwe Machinerichtlijn op de Europese interne markt. Dit bood PreventFocus de gelegenheid om de standpunten van de verschillende actoren met betrekking tot de aanpassing aan de nieuwe bepalingen beter te leren kennen. We beginnen evenwel met een overzicht van de wijzigingen die aan de ‘oude’ Machinerichtlijn werden aangebracht.

Machinerichtlijn of laagspanningsrichtlijn?

Vóór de publicatie van de herziene machinerichtlijn (2006/42/EG) was het soms moeilijk uit te maken of een elektrische machine nu onder de machinerichtlijn dan wel onder de laagspanningsrichtlijn viel. In artikel 1 van de nieuwe machinerichtlijn staat nu de lijst van elektrische en elektronische machines die ressorteren onder de laagspanningsrichtlijn (73/32/EEC). Over welke machines gaat het precies?