Machine

Verbod op hulpstukken voor bosmaaiers

Op 6 februari 2013 verscheen in het Staatblad het Koninklijk besluit van 29 januari 2013 houdende het verbod van het op de markt brengen van op klepelmaaiers gelijkende hulpstukken voor draagbare, met de hand geleide bosmaaiers. De verkoop van op klepelmaaiers gelijkende hulpstukken voor draagbare bosmaaiers is voortaan dus verboden in ons land.

Een machine ombouwen: welke regels gelden?

Niet alle ondernemingen vinden op de markt de machines die ze nodig hebben. Vaak moeten er aan de toestellen kleine of grotere aanpassingen gebeuren om de machines aan te passen aan de productienoden. Welke gevolgen hebben deze aanpassingen voor de groene lichtenprocedure, de regels van de Machinerichtlijn of de CE-markering?

Vergrendelen alvorens te deblokkeren

In het kader van de Europese campagne 2010-2011 over Veilig onderhoud heeft het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk op haar website enkele voorbeelden gegeven van gevaarlijke situaties. In dit nummer gaat het over het deblokkeren van een machine op een productielijn.

Machines, CE-markering en onderhoud

Een machine moet betrouwbaar zijn, zowel bij het in gebruik stellen als alle jaren nadien. Daarom is het heel belangrijk dat fabrikanten machines ontwerpen die veilig zijn én ook veilig te onderhouden zijn. Machines die de CE-markering dragen, zijn in principe veilig. Bij inspecties op de werkvloer worden echter vaak onregelmatigheden vastgesteld.
 

Geen interventies zonder vergrendeling!

Onderhoud van machines, installaties en andere apparatuur brengt de nodige risico's met zich mee. Het vergt extra preventiemaatregelen om veilig tewerk te gaan. 

Johnson & Johnson pakt omzeilen van vergrendelingen aan

Bij Johnson & Johnson was men zich er reeds geruime tijd van bewust dat het overbruggen van veiligheidsinrichtingen vaak een significante bijdrage had tot ongevallen met werkverlet waarbij machines betrokken waren. Daarom heeft het bedrijf sedert 2000 wereldwijd een combinatie van technische en organisatorische maatregelen doorgevoerd: de zogeheten ‘7-Standards’, bestaande uit 5 technische en 2 organisatorische maatregelen. Het invoeren hiervan heeft over een periode van 6 jaar ervoor gezorgd dat de machinegerelateerde ongevallen met ongeveer 40% daalden.

Pesticiden ook opgenomen in machinerichtlijn

Sinds 2006 verstrengt Europa de regels rond het gebruik van pesticiden. Niet alleen wordt het gebruik van bepaalde, erg schadelijke pesticiden aan banden gelegd, ook de eisen voor de machines waarmee de pesticiden verspreid worden, worden strenger.

Impact van de nieuwe Machinerichtlijn op de interne Europese markt

Alhoewel de herziening van de Machinerichtlijn (Richtlijn 2006/42/EG) pas in 2006 klaar was, vormde ze al vele jaren het voorwerp van verhitte discussies. Op 29 mei 2007 organiseerde de Europese Commissie een workshop over de effecten van de nieuwe Machinerichtlijn op de Europese interne markt. Dit bood PreventFocus de gelegenheid om de standpunten van de verschillende actoren met betrekking tot de aanpassing aan de nieuwe bepalingen beter te leren kennen. We beginnen evenwel met een overzicht van de wijzigingen die aan de ‘oude’ Machinerichtlijn werden aangebracht.

Machinerichtlijn of laagspanningsrichtlijn?

Vóór de publicatie van de herziene machinerichtlijn (2006/42/EG) was het soms moeilijk uit te maken of een elektrische machine nu onder de machinerichtlijn dan wel onder de laagspanningsrichtlijn viel. In artikel 1 van de nieuwe machinerichtlijn staat nu de lijst van elektrische en elektronische machines die ressorteren onder de laagspanningsrichtlijn (73/32/EEC). Over welke machines gaat het precies?