Biocide

Beperking van de blootstelling aan creosoot

De blootstelling aan creosoot, een stof die zeer giftig is voor de gezondheid, moet zoveel mogelijk worden beperkt. Daartoe heeft het Agence nationale de sécurité sanitaire (Frans nationaal agentschap voor volksgezondheid – Anses) een dossier ingediend bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) in het kader van de REACH-verordening.

Campagne voor veilig gebruik van biociden voor professionele gebruikers en verkopers

Biociden, zoals ontsmettingsmiddelen of rattengif, kunnen bij verkeerd gebruik schadelijk zijn voor de gezondheid. De campagne ‘Biociden? Ik gebruik ze doordacht!’ van de FOD Volksgezondheid reikt praktijkgerichte folders, infofiches en getuigenissen aan.

Wijzigingen aan het KB Biociden

Een koninklijk besluit, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 2 juli 2018, herziet de verplichtingen van verkopers en gebruikers van biociden met een hoog gezondheidsrisico (biociden van het gesloten circuit). Dit KB wijzigt het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden (KB Biociden).

Wijzigingen in het op de markt brengen en gebruik van biociden in zicht

De Ministerraad van 27 oktober 2017 heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden goedgekeurd. Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Volksgezondheid: inspectiecampagne rond biociden

De milieu-inspecteurs van de FOD Volksgezondheid hebben tussen mei 2014 en maart 2015 een inspectiecampagne gevoerd. De inspecteurs controleerden of de biociden een toelating hadden om verkocht te worden in België. 

KB Biociden

Het Koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en gebruiken van biociden (BS van 8 september 2014) bevat aanvullende bepalingen bij de Europese Biocidenverordening zodat deze ook in België kan uitgevoerd worden.

Nieuwe reglementering van de biociden

De ministerraad keurde op 13 december 2013 een ontwerp van koninklijk besluit goed over het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden. Het ontwerp stelt een nieuw systeem van het professioneel gebruik van biociden in en schrijft de nationale procedures voor het toelaten van producten op de Belgische markt voor. De procedures zijn van toepassing op de biociden waarvan de stoffen waaruit het biocide is opgebouwd, geëvalueerd worden op Europees niveau, maar waarvoor de evaluatie nog niet werd beëindigd.

Biocidenverordening is in werking getreden

Op 1 september 2013 is de biocidenverordening in werking getreden. De verordening is onmiddellijk van toepassing in alle lidstaten.

Biocidenverordening: nieuwe regels vanaf 1 september 2013

Op 27 juni 2012 verscheen de biocideverordening in het Europees Publicatieblad. Deze verordening is onmiddellijk van toepassing in alle lidstaten. De nieuwe regels treden in werking vanaf september 2013.

Strengere regels voor Biociden

 

Op 19 januari 2012 keurde het Europees Parlement een aanpassing aan de biocidenrichtlijn goed. De verstrengde regels moeten de gezondheid van gebruikers beter beschermen.