Scheikundig produkt

Productnormen beschermen nu ook werknemers bij niet-naleving REACH

De wet van 27 juli 2011 tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen verscheen op 19 augustus 2011 in het Belgisch Staatsblad. Deze wet voegt de bescherming van werknemers op het werk toe aan het toepassingsgebied van de wet productnormen.

Hoe schatten werknemers risico's in? Een onderzoek in de chemische sector

Een team van Belgische wetenschappers heeft de houding van arbeiders in de chemische industrie ten opzichte van chemische risico’s geanalyseerd. Het kwalitatief onderzoek bracht focusgroepen samen en bevroeg hen over hoe ze zelf risico's inschatten en hoe ze daar mee omgaan. Uit de resultaten komen interessante conclusies naar voren die kunnen helpen om het preventiebeleid bij te sturen.

“Upgrade” verwacht voor SEVESO-richtlijn

De nu bijna dertig jaar oude Europese Seveso-richtlijn werd al meermaals gewijzigd. En dit proces gaat nog door, want binnen enkele maanden zal er een nieuwe tekst verschijnen over het aangepaste EU-beleid voor de preventie van zware industriële risico’s. Daarbij zullen veel meer inrichtingen toetreden tot de kring van de zogenoemde Seveso-bedrijven.

Betere bescherming van kappers tegen huidaandoeningen

Eind september 2010 hebben werkgevers en sociale partners uit de haartooisector de ‘Verklaring van Dresden’ ondertekend. In die verklaring leggen ze hun ambitie vast om het aantal huidaandoeningen bij kappers en werknemers uit de schoonheidssector terug te dringen.

Uitzonderingen op registratieplicht REACH: pesticiden en biociden

Op basis van artikel 5 van de REACH-verordening mogen stoffen en stoffen in preparaten of in voorwerpen slechts in de Europese Gemeenschap in de handel worden gebracht wanneer ze geregistreerd zijn bij ECHA. Maar sommige stoffen ontsnappen aan deze registratieverplichting.

CLP in de kijker: de veiligheidsinformatiebladen aangepast aan CLP

De regels rond de veiligheidsinformatiebladen zijn vastgelegd in de REACH-verordening (1907/2006). Deze verordening verscheen eerder dan de CLP-verordening, met als gevolg dat de regels voor de veiligheidsinformatiebladen ook moesten aangepast worden aan CLP. Dit aspect wordt geregeld door verordening 453/2010 van 20 mei 2010 (PB van 31 mei 2010).

Nanotechnologie: hoe werknemers beschermen?

Nanotechnologie: hoe werknemers beschermen? Nanotechnologie is ‘booming business’ en wordt nu al dé technologische revolutie van de 21e eeuw genoemd. Veelbelovende nieuwe ontwikkelingen worden verwacht in de geneeskunde, gezondheidszorg, landbouw, industrie, voedingssector en de milieutechnologie. Het is echter niet gemakkelijk om de risico’s te evalueren die deze ultrakleine deeltjes met zich meebrengen.

Chemische stoffen: op weg naar een algemene harmonisering

Op 27 juni 2008 keurden de 27 Lidstaten van de EU een tekst goed die de Europse Unie in staat moet stellen om zich in regel te stellen met aan het “wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen”. De volgende stap is de goedkeuring ervan door de Europarlementsleden (de eerste lezing is voorzien voor 3 september). Wat is nu precies dat geharmoniseerd systeem voor chemische stoffen. Welke veranderingen zal dit systeem met zich meebrengen?