Wetgeving

Nieuwe versie van het AREI in 3 boeken

Met een nieuw AREI probeert de overheid de regelgeving in verband met de veiligheid van elektrische installaties duidelijker te maken. Ook wijzigingen moeten voortaan eenvoudiger kunnen.
 

Liften: een stand van zaken

De FOD Werkgelegenheid en de FOD Economie hebben in 2016 een behoorlijk aantal liften gecontroleerd waarvan de moderniseringstermijn verstreken was. Een niet-onbelangrijk aantal was nog niet gemoderniseerd/niet in orde. In 2016 zijn er ook nog een aantal dodelijke ongevallen gebeurd met liften. Een stand van zaken door de nationaal coördinator campagne liften van de FOD Werkgelegenheid.

Op de markt brengen van elektrisch materiaal

Het KB van 21 april 2016 regelt het op de markt brengen van elektrisch materiaal. Dit KB is de omzetting in Belgisch recht van richtlijn 2014/35/EU, de zogenaamde laagspanningsrichtlijn. Het besluit bepaalt dat fabrikanten elektrisch materiaal enkel op de markt mogen brengen indien het beantwoordt aan de veiligheidseisen. Door het aanbrengen van de CE-markering geven de fabrikanten aan dat de apparatuur conform is.

Het vergrendelen van hoogspanningsinstallaties

Werken op of in de nabijheid van hoogspanningsinstallaties zònder de juiste vergrendelingsprocedure toe te passen is levensgevaarlijk. Het Lock Out/Tag Out principe voor werken aan elektrische installaties werd dan ook bij wet vastgelegd in het AREI aan de hand van de ‘Vitale 7’ procedures.

AREI aangepast

Een nieuw KB past artikel 104 en andere gerelateerde artikels uit het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) aan. Dit KB versterkt de preventiemaatregelen die bij elke elektrische installatie moeten gehanteerd worden om brand te voorkomen.

KB elektrische installaties op arbeidsplaatsen

Op 21 december 2012 werd het koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit, geldt voor alle elektrische installaties op arbeidsplaatsen, voert overgangstermijnen in voor de oude elektrische installaties.

AREI en explosieve atmosferen (vervolg)

Recent werden nieuwe regels voor de installatie en het onderhoud van elektrische machines en toestellen in explosieve atmosferen ingevoerd in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)(1). Nadat we u in het vorige nummer van PreventActua de criteria voor de keuze van het materieel uiteenzetten (artikel 106 AREI), behandelen we deze week de regels geldig voor het installeren (artikel 107 AREI) en onderhouden van elektrische machines en toestellen in gevaarlijke ruimten. Ook de bescherming tegen vonkvorming en temperatuurverhogingen komt aan bod (artikel 108 AREI).

AREI en explosieve atmosferen

Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) bevat regels voor de installatie en het onderhoud van elektrische machines en toestellen in explosieve atmosferen.

Oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen

Het KB van 2 juni 2008, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2008, legt de minimale voorschriften vast inzake veiligheid voor oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen. Dit KB, dat de bepalingen in deze materie uit de ARAB licht, wil voor de oude installaties een gelijkwaardig beschermingsniveau als voor de nieuwe installaties (periodieke controles, risicobeoordelingen,…).

Wijzigingen AREI

Op 22 en 28 december 2006 verschenen enkele Koninklijke Besluiten (KB) en een ministerieel besluit (MB) over het AREI (algemeen reglement op de elektrische installaties) in het Belgisch staatsblad. Deze besluiten wijzigen sommige voorschriften en toepassingsmodaliteiten van het AREI. Hieronder vindt u een overzicht: