Artikel

Het nut van biomonitoring

Bij biomonitoring, of het opsporen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen via klinische tests, moet men met verschillende zaken rekening houden. Daarbij mag men het menselijk aspect niet uit het oog verliezen wanneer men beslist of men biomonitoring toepast of niet. Steven De Vriese, arbeidsgeneesheer bij Securex, licht de complexiteit van biomonitoring toe.

Gevaarlijke stoffen meten in besloten ruimte

Een van de belangrijkste gevaren tijdens werken in een besloten ruimte is een gevaarlijke atmosfeer die verstikking, intoxicatie, brand of explosie kan veroorzaken. Daarom is het van levensbelang om zowel voor als tijdens de interventie in de besloten ruimte de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen te controleren.

Samenstellers: vaak onvoldoende metingen en monitoring

In het jaarverslag van de Algemene directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg worden de cijfers bekendgemaakt van de ‘Inspectiecampagne over gebruik van chemische agentia bij formulatoren’ uit 2011. Daaruit blijkt dat de formulatoren of samenstellers van chemische stoffen sommige metingen in het kader van de verplichtingen in verband met veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk, niet naleven.

FBZ verleent bijstand aan organisaties en bedrijven bij risicoanalyses

Bedrijven, onderwijsinstellingen, provinciale en gemeentelijke overheden kunnen advies vragen bij het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) voor bepaalde risicoanalyses.

Frankrijk: Controles op de naleving van de voorschriften voor chemische producten

In 2010 werden in Frankrijk meer dan 7.500 controles uitgevoerd om na te gaan of de Franse ondernemingen de REACH-voorschriften naleefden. Ook werd gecontroleerd of de regels van de CLP-verordening inzake de classificatie, etikettering en verpakking van chemische stoffen werden toegepast.

Graanstof: Nederland stelt nieuwe grenswaarde voor

De Nederlandse Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad adviseert om voor graanstof 1,5 mg/m3 als grenswaarde te hanteren. Graanstof kan problemen aan de longen en luchtwegen veroorzaken, maar ook aan huid en slijmvliezen.

Verfspuiten: gezondheidsgevaren en risico’s

Verfspuiten is een techniek die in heel veel bedrijven toegepast wordt om goederen van een likje verf te voorzien. Er bestaan verschillende verfspuittechnieken die elk hun eigen risico’s hebben. Hieronder een overzicht van de grootste gezondheidsrisico’s waarmee werknemers worden geconfronteerd in verfspuiterijen en enkele mogelijke preventiemaatregelen.

Veilig werken in een besloten ruimte

Werken in een besloten ruimte is een activiteit met een verhoogd risico. Ongevallen tijdens ingrepen in een afgesloten omgeving zijn vaak ernstig en kunnen zelfs dodelijk zijn. Aangezien deze ingrepen noodzakelijk zijn – met name bij onderhoudswerken – moeten ondernemingen die deze werken uitvoeren, over een specifieke werkvergunning beschikken.