Wetgeving

Regels rond contractbeëindiging na langdurige ziekte gewijzigd

De wet van 26 december 2013 over het eenheidsstatuut schrapte de mogelijkheid om een contract van onbepaalde duur te beëindigen wegens langdurige afwezigheid door ziekte of een ongeval. Hiermee wil men de discriminatie van werknemers op grond van hun gezondheidstoestand tegengaan.

Detachering van werknemers: versterking van reglementering

Het toezicht en de controle op de regels rond detachering van werknemers zijn versterkt. Dit tengevolge van een uitvoeringsrichtlijn van mei 2014.

NAR geeft advies over uitbreiding Wet welzijn naar dienstboden en huispersoneel

De ministerraad heeft op 7 november 2013 een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over het welzijn van de dienstboden en huispersoneel bij de uitvoering van hun werk. Eind februari 2014 gaf de Nationale Arbeidsraad een advies over dit ontwerp.

Aanvullende vergoeding voor nachtarbeiders

De collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) nr. 46vicies semel van 18 december 2012 past op 1 januari 2013 het bedrag van de aanvullende vergoeding voor nachtarbeiders aan. De CAO werd verbindend verklaard door het Koninklijk besluit van 2 juni 2013 (BS van 13 juni 2013). Over welke vergoeding gaat het?

De ARAB-vergoeding en sanitaire voorzieningen voor werknemers

De wetgeving welzijn op het werk beschrijft in de bepalingen over arbeidsplaatsen uitgebreid de sanitaire voorzieningen voor werknemers. Maar deze regels moeten ook een bescherming bieden voor de sanitaire behoeften van de werknemers die in het kader van hun job constant de baan op moeten. Deze werknemers moeten tijdens hun werkuren namelijk iets kunnen drinken en naar het toilet kunnen gaan.

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen geïndexeerd

Artikel 72 van de Programmawet van 27 december 2012 (BS 31 december 2012) wijzigt de regels rond niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

Is de welzijnsreglementering van toepassing op de PWA-werknemers?

Een PWA-werknemer (die wordt aangeworven met een arbeidsovereenkomst van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap of PWA) kan verschillende activiteiten uitoefenen op verzoek van particuliere gebruikers en private of publieke organisaties. De welzijnsreglementering is van toepassing op werknemers onder een dienstencheques-arbeidsovereenkomst. Is dat ook het geval voor PWA-werknemers?

Veiligheid Oost-Europese werknemers voldoende verzekerd door Belgische wetgeving?

De toetreding van steeds meer landen tot de Europese Unie maakt dat bepaalde sectoren in België steeds vaker een beroep doen op buitenlandse werkkrachten. In de bouwsector uit zich dat, sinds de toetreding van 10 nieuwe landen tot de EU in 2004, door een opvallende toestroom van Poolse arbeiders op Belgische bouwwerven. In haar eindwerk ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling. Risico’s op de Belgische bouwplaatsen bij het werken met nieuwe EU-onderdanen’ Joanna Platrzalek, Grensoverschrijdende tewerkstelling. Risico’s op de Belgische bouwplaatsen bij het werken met nieuwe EU-onderdanen. Eindwerk tot het verkrijgen van het getuigschrift ‘Aanvullende vorming preventieadviseur arbeidsveiligheid niveau 2. Lucina Academy for Working Life, Academiejaar 2006-2007. Promotor: Jacques Clerinx. gaat Joanna Patrzalek na in hoeverre het werken met werknemers van verschillende Europese nationaliteiten op Belgische werven veiligheidsrisico’s inhoudt.

Welzijnsreglementering in cao’s

Op 22 juni 2007 organiseerde de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg een studienamiddag over de sectorele aanpak van de welzijnsreglementering. Tijdens de namiddag kwam o.a. de welzijnsreglementering in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) aan bod. Een stand van zaken.

Hoe staat het met het juridisch statuut van vrijwilligers?

In het Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2006 verscheen de wet van 19 juli 2006 tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers. Enkele problematische bepalingen uit de wet van 2005 werden herbekeken. Wat is nu het juridisch statuut van vrijwilligers? Heeft de wetgeving over welzijn op het werk ook betrekking op hen? Een stand van zaken.