Artikel

Lid van het leidinggevend personeel en preventieadviseur?

In een arrest van 9 juli 2014 erkent het Arbeidshof van Brussel dat een lid van het leidinggevend personeel als preventieadviseur kan worden aangesteld. Het Hof heeft zich over deze kwestie gebogen in het kader van een geschil naar aanleiding van een ontslag.

Wat met ongevallen tijdens een staking?

Komende maandag is een nationale staking afgekondigd. Duizenden werknemers zullen wellicht het werk neerleggen. Maar wat als een staker slachtoffer wordt van een ongeval tijdens een stakingsdag? Geldt dit ook als een arbeidsongeval? 

Zonder stroom = zonder loon?

Wat als bedrijven tijdens de winter geconfronteerd worden met stroomonderbrekingen. Hebben werknemers in geval van zo’n stroomonderbreking recht op een loon? 

Bestaat het 'werkonderbrekingsrecht' ook in de Belgische wetgeving?

De kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid op het werk bevat een verplichting om gevaren te melden. Die verplichting werd ook omgezet in de wet op het welzijn op het werk. Maar in Frankrijk biedt de arbeidswetgeving daarbovenop ook nog een 'werkonderbrekingsrecht', dit wil zeggen het recht om de arbeid te onderbreken of te weigeren wanneer werknemers redelijke gronden hebben om aan te nemen dat het werk een ernstig en onmiddellijk gevaar inhoudt voor hun leven of hun gezondheid. Bestaat dit concept ook in de Belgische wetgeving? 

Werkgeversgroeperingen: naar een hervorming van het systeem?

Een werkgeversgroepering is een weinig bekende verenigingsvorm. Logisch, want het aantal werkgeversgroeperingen is erg beperkt. De regering zou dit systeem echter willen uitbreiden. Maar de Nationale Arbeidsraad heeft dan weer een dringend advies verstrekt waarin het zijn bezorgdheid uitdrukt.

Vrijwilligers aan het werk

Ongeveer 1,2 miljoen Belgen werken gratis voor verenigingen die zonder hun hulp niet zouden kunnen bestaan. Hoe zit het met de positie van de vrijwilligers? Welke rechten en verplichtingen gelden inzake de veiligheid en het welzijn bij vrijwilligerswerk?

Beter verzekerde en nog altijd even geëngageerde vrijwilligers

Volgens het European Volunteer Centre (EVC) nemen meer dan 100 miljoen Europeanen deel aan solidariteitsacties, uiten ze hun sociale verbondenheid en hebben ze een positieve invloed op onze samenleving. Om hen in de kijker zetten, heeft de Europese Commissie besloten om 2011 tot het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk uit te roepen. PreventFocus maakt van de gelegenheid gebruik om duidelijkheid te scheppen over een activiteit waarvan de contouren lang erg vaag zijn geweest.

Wie garandeert de veiligheid van werknemers met dienstencheques?

Sinds de inwerkingtreding van het systeem van de dienstencheques kunnen veel mensen volledig legaal als thuishulp werken. Deze werknemers zijn in dienst van een erkend bedrijf en werken doorgaans in de woning van de gebruiker. Maar hoe staat het met hun veiligheid? Wie is verantwoordelijk voor de verplichtingen inzake welzijn op het werk? Hoe verloopt de bescherming van de werknemers in de praktijk?

Werken in risicolanden

Bepaalde arbeidsovereenkomsten bevatten een clausule die uitdrukkelijk de mogelijkheid voorziet dat werknemers kunnen opgedragen worden te reizen of te werken in het buitenland. Wat zijn in zo’n geval de verplichtingen van de werkgever en de werknemer? Wat met risicovolle landen: kan de werknemer zomaar weigeren om er naar toe te trekken?

Grensoverschrijdende tewerkstelling: veiligheidsvoorschriften contractueel vastleggen

Het cliché van de illegale Poolse arbeider die ver beneden de prijs werkt en zonder enige kennis van veiligheidszaken klopt slechts gedeeltelijk. Bovendien is in de gevallen waar het fout loopt de hoofdaannemer of opdrachtgever minstens even verantwoordelijk als de buitenlandse werknemer zelf. Joanna Patrzalek stelt in haar studie ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’ Grensoverschrijdende tewerkstelling. Risico’s op de Belgische bouwplaatsen bij het werken met nieuwe EU-onderdanen door Joanna Patrzalek in het kader van de aanvullende vorming preventieadviseur arbeidsveiligheid Niveau 2 aan de Lucina Academy for Working Life, academiejaar 2006-2007. aan de hand van een enquête enkele oplossingen voor om het werken met nieuwe EU-onderdanen te verbeteren.