Artikel

Fietsbezorgers of hoe preventie ‘verhinderen’

Het Franse Institut national de recherche et de sécurité (INRS) is een onderzoek gestart naar de evolutie van arbeid om zo te anticiperen op de bijbehorende gezondheids- en veiligheidsproblemen. Het instituut boog zich meer bepaald over het aspect ‘preventie’ in het kader van de ‘uberisering’.

De klusjeseconomie: een evolutie met gevolgen voor het welzijn op het werk

De gig economy of klusjeseconomie is in opmars. Deze manier van werken biedt nieuwe kansen, maar er zijn ook nadelen aan verbonden, in de eerste plaats voor de betrokken uitvoerenden. De European Trade Union Institute (ETUI) en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) verdiepten zich in de gevolgen van de klusjeseconomie voor het welzijn op het werk.

 

Controle op internetgebruik voor het EHRM bis

In het arrest van 7 september 2017 formuleert het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) conclusies over een zaak waarin een werkgever het e-mailgebruik van zijn werknemer gecontroleerd heeft. Die is anders dan het oorspronkelijke arrest van 12 januari 2016.

Medische overmacht vs gewone overmacht

Overmacht en medische overmacht worden soms ingeroepen om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dit kan alleen onder voorwaarden. Een strikte interpretatie van het begrip overmacht kan re-integratie bemoeilijken. Veerle De Saedeleer verklaart de verschillende begrippen en geeft enkele tendensen.

 

Frankrijk wil 'recht op onbereikbaarheid' voor alle werknemers

De Franse minister van Werk, die bezig is met een ingrijpende hervorming van de Franse arbeidswetgeving, wil het recht op 'onbereikbaarheid' juridisch vastleggen. Op die manier wil de minister er voor zorgen dat werknemers tijdens de rusttijden en verlofdagen ook effectief het werk kunnen loslaten.

Controle op internetgebruik voor het EHRM

In een arrest van 12 januari 2016 formuleert het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zijn conclusies over een zaak waarin een werkgever het e-mailgebruik van zijn werknemer gecontroleerd heeft. De uitspraak blijkt om meer dan één reden interessant te zijn. 

Crowdsourcing: online arbeidsplatforms en de gevolgen voor het welzijn op het werk

Crowdsourcing: online arbeidsplatforms en de gevolgen voor het welzijn op het werk
Het inhuren van arbeidskrachten via online platforms zit in de lift. Maar wat zijn de gevolgen voor het welzijn van de werknemers die zo aan het werk gaan? 

Sociale dumping in de bouwsector: regelgeving harmoniseren, vereenvoudigen en toepassen

Op de eengemaakte Europese markt geldt het principe van het vrij verkeer van werknemers en diensten. In die context stellen de Belgische bouwondernemingen een fenomeen van oneerlijke concurrentie aan de kaak. PreventFocus sprak met Marc Junius van de Confederatie Bouw en Carl Heyrman, directeur-generaal van navb-cnac Constructiv. Zij pleiten voor harmonisering en vereenvoudiging van de regelgeving inzake veiligheid op het werk om de toepassing ervan te garanderen.

Rechtbank benadrukt het belang van de re-integratieverplichting

De wetgeving verplicht de preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren een reeks maatregelen te treffen vooraleer ze een beslissing tot definitieve ongeschiktheid kunnen nemen. Wanneer deze re-integratieprocedure niet word gevolgd, dan kan dit zware gevolgen hebben, zoals blijkt uit een vonnis van de arbeidsrechtbank van Brussel.

Twee nieuwe KB's rond arbeidsongevallen huispersoneel

Op 20 april 2015 verschenen twee koninklijke besluiten in het Staatsblad die de regels rond arbeidsongevallen licht wijzigen. De aanpassingen zijn het gevolg van het nieuwe regelgevend kader voor het huispersoneel dat ingevoerd werd na de ratificatie van IAO-conventie nr.189.