Wetgeving

Wet over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

De wet die gedeeltelijk de Europese richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden omzet, verscheen in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2022.

Verlofregelingen voor ouders en mantelzorgers

Een Europese richtlijn uit 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers werd gedeeltelijk omgezet in Belgisch recht door een wet en een koninklijk besluit die gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2022.

Nachtarbeid toegestaan in e-commerce

In het Belgisch Staatsblad van 18 maart 2016 verscheen een KB dat nachtarbeid toelaat voor ‘werkzaamheden verbonden aan de elektronische handel in ondernemingen die onder bepaalde paritaire comités ressorteren’. Al deze paritaire comités hebben bovendien een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst gesloten over de invoering van nachtarbeid. 

Psychosociale risico’s op het werk: gegevens in het arbeidsreglement

In het arbeidsregelement moeten een aantal gegevens opgenomen zijn over het beleid inzake psychosociale risico's op het werk. 

Nieuwe wet moderniseert het arbeidsrecht

Op 29 augustus 2013 verscheen de wet van 17 augustus 2013 betreffende de modernisering van het arbeidsrecht en houdende diverse bepalingen in het Belgisch Staatsblad. De wet geeft uitvoering aan het eerste deel van een akkoord dat gesloten werd tussen de sociale partners over de modernisering van het arbeidsrecht en zorgt voor meer flexibiliteit van de arbeidstijd.

Welzijn in het arbeidsreglement

Welke bepalingen in verband met veiligheid en welzijn op het werk die moeten of kunnen opgenomen worden in het arbeidsreglement?

Regels rond niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen gewijzigd

Vanaf 1 april 2011 gelden nieuwe regels rond het systeem van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

Uitgangscontrole en rechten van werknemers

Sommige bedrijven lijden ernstige verliezen als gevolg van diefstallen door de eigen werknemers. Begrijpelijk dat de werkgevers willen controleren dat er geen goederen uit het bedrijf ontvreemd worden. Hoever mag een werkgever gaan en wat zijn de rechten van de werknemers?

Alcohol- en drugbeleid in arbeidsreglement: geen overlegprocedure nodig

De CAO 100, die eerder dit jaar verscheen, verplicht ondernemingen om een preventief alcohol- en drugbeleid op te stellen (1). Een wijziging aan de wet op het arbeidsreglement vergemakkelijkt de uitvoering van dit beleid.

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Op 1 januari 2008 trad een nieuw systeem in werking waardoor werkgevers hun personeel kunnen belonen met financiële bonussen die verbonden zijn de collectieve bedrijfsresultaten. Halen werknemers hier ook voordeel uit op het vlak van veiligheid op het werk? Moeten preventieadviseurs werknemers aanmoedigen om in dit procédé te stappen? We bekijken de eigenschappen van het systeem wat van van dichterbij.