Wetgeving

Basisveiligheidsopleiding op bouwplaatsen

Het koninklijk besluit van 7 april 2023 wijzigt het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen met de introductie van de basisveiligheidsopleiding en een verbeterde communicatie om de veiligheid op de werven te verhogen. 

Elektronische registratie bouwwerven: krachtlijnen en verplichtingen

De elektronische registratie op bouwwerven is geregeld op basis van een wet die de wettelijke verplichtingen in de wet welzijn heeft ingeschreven en een KB dat de uitvoering regelt.

Wijzigingen KB tijdelijke of mobiele bouwplaatsen door de reglementering overheidsopdrachten

De artikelen 29 en 30 van het KB betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd door het KB van 15 juli 2011 (plaatsing overheidsopdrachten). Deze wijzigingen traden in werking op 1 juli 2013 (KB van 2 juni 2013).

Aanwezigheidsregistratie op bouwwerven?

Begin juni heeft de federale regering een voorontwerp van wet goedgekeurd over de elektronische registratie van de aanwezigen op bouwwerven. Die maatregel moet niet alleen fraude tegengaan, maar ook de veiligheid op de werven verhogen. Daarom wijzigt de maatregel de wetgeving rond welzijn op het werk.

Wet over elektronische aanwezigheidsregistratie op bouwwerven

Op 31 december 2012 is de wet van 27 december 2012 tot invoering van de elektronische registratie van aanwezigheden op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen in het staatsblad gepubliceerd. Het wetsontwerp was reeds op 20 november 2012 door de commissie voor sociale zaken goedgekeurd.

Opmerking: deze bepalingen zijn echter nooit in werking getreden. Ondertussen zijn deze bepalingen weer opgeheven en vervangen door de  en werd vervangen door de wet van 8 december 2013 tot wijziging van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot aanpassing van de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die betrekking hebben op de voorafgaande aangifte en op de registratie van aanwezigheden voor wat de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen betreft (BS 20 december 2013) (meer).

Certificatie coördinatoren wordt herzien

Bepaalde veiligheids- en gezondheidscoördinatoren moeten zich verplicht laten certificeren. De deadline daarvoor werd vastgelegd op 1 april 2010, maar de uitvoeringsregeling die de praktische zaken moet regelen, is nog steeds niet verschenen. Dat leidt tot vraagtekens bij de betrokken partijen.

Veiligheidscoördinator ter discussie

Op 21 januari 2009 werd in het Radio1-consumentenprogramma ‘Peeters en Pichal’ het nut van de veiligheidscoördinatoren ter discussie gesteld. Consumentenvereniging Test-Aankoop sprong mee op de kar en pleit net als in het verleden voor het afschaffen van de veiligheidscoördinatoren op particuliere bouwwerven.

Zelfs CAO's zijn niet beschermd tegen juridische anomaliën

KB en CAO: wie wint er in sociaal recht? Dat is de vraag die Jan Dillen, preventieadviseur bij de Federale Verzekeringen, zich stelde toen hij een juridische anomalie ontdekte in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) over sociale voorzieningen. Maar eerst even een opfrissing betreffende het statuut en de karakteristieken van de CAO's.

Postinterventiedossier: wijzigingen

Het koninklijk besluit van 22 maart 2006 (BS van 12 april 2006) wijzigt het KB van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. De belangrijkste veranderingen hebben te maken met de aanstelling van de coördinatoren op bouwplaatsen van minder dan 500 m², maar er zijn ook nieuwe bepalingen geldig voor het postinterventiedossier.

Bouwplaatsen kleiner dan 500 m²: veranderingen

Het koninklijk besluit van 22 maart 2006 (BS 12 april 2006) wijzigt en verduidelijkt het KB van 25 januari 2001 over tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. De wijzigingen hebben te maken met het postinterventiedossier en met de aanstelling en certificatie van de coördinatoren voor de bouwplaatsen kleiner dan 500 m².