Artikel

Juncker stelt beleid voor aan Europese Commissarissen

Jean-Claude Juncker, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, stuurde medio september een mission letter naar de nieuwe Europese Commissarissen. Daarin legt hij aan de commissarissen uit wat de kernpunten worden van hun beleid. Uiteraard komen ook enkele aspecten in verband met veiligheid en welzijn op het werk aan bod.

Europa: een resolutie voor meer doeltreffende arbeidsinspecties

Het Europees Parlement heeft op 14 januari 2014 een resolutie aangenomen met aanbevelingen voor meer doeltreffende arbeidsinspecties. De resolutie wil de rol beklemtonen van de arbeidsinspectiesystemen als middel om de arbeidsomstandigheden in Europa te verbeteren.

Resultaten van inspecties

OSHA (Occupational Safety and Health Administration), te vergelijken met de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) in België, heeft een lijst opgesteld van de meest voorkomende overtredingen van de Amerikaanse regelgeving rond veiligheid en gezondheid op het werk in 2013. De overtredingen in de US vertonen veel gelijkenissen met deze in België zoals blijkt uit de inspectiecijfers van 2012.

Verdrag nr.184 van de IAO over veiligheid en gezondheid in de landbouw: een stap in de richting van ratificatie door België?

Verdrag nummer 184 van de Internationale Arbeidsorganisatie is tot op heden door slechts 15 landen geratificeerd. In België is dit nog niet gebeurd. Het gaat namelijk om een ‘gemengd’ verdrag: de inhoud van het verdrag heeft zowel betrekking op bevoegdheden die geregeld wordt door de deelstaten als op federale materies. Landbouw is in ons land namelijk een gemeenschapsbevoegdheid. Het Waalse parlement heeft een decreet goedgekeurd uitgevaardigd dat instemt met dit verdrag.

Sensibiliseringscampagne psychosociale risico’s: “Zo duidelijk zijn de signalen nooit”

De FOD werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft gisteren een nieuwe sensibiliseringscampagne voorgesteld psychosociale risico’s zoals stress, burn-out, pesterijen, geweld… op het werk.

Inspectiecampagne rond psychosociale risico's in de horeca: 2/3 werkgevers niet in orde

De arbeidsinspectie (dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) heeft in 2012 een inspectiecampagne rond psychosociale risico’s gevoerd in de sector van de horeca. Dit initiatief maakte deel uit van een ruimere Europese campagne.

Samenstellers: vaak onvoldoende metingen en monitoring

In het jaarverslag van de Algemene directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg worden de cijfers bekendgemaakt van de ‘Inspectiecampagne over gebruik van chemische agentia bij formulatoren’ uit 2011. Daaruit blijkt dat de formulatoren of samenstellers van chemische stoffen sommige metingen in het kader van de verplichtingen in verband met veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk, niet naleven.

FBZ verleent bijstand aan organisaties en bedrijven bij risicoanalyses

Bedrijven, onderwijsinstellingen, provinciale en gemeentelijke overheden kunnen advies vragen bij het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) voor bepaalde risicoanalyses.

De administratieve geldboetes in het sociaal strafwetboek

De regels rond de administratieve geldboetes waren nog niet volledig vastgelegd in het kader van de wet van 30 juni 1971 (wet betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten). Daar is nu verandering in gekomen: het sociaal strafwetboek, dat grotendeels de bestaande procedure overnam, heeft de rechten van de verdediging verduidelijkt en de Directie van de administratieve geldboetes bevoegd gemaakt voor alle geschillen inzake administratieve geldboetes.

Arbeidsinspectie voert bliksemacties in de bouwsector

In de loop van 2013 houdt de Arbeidsinspectie (Toezicht welzijn op het werk) drie dagen lang "bliksemacties” op de bouwplaatsen. Zowat alle 150 arbeidsinspecteurs worden gedurende die dagen ingeschakeld. Zij voeren in het hele land acties uit en spitsen zich daarbij toe op zware inbreuken die tot ernstige of zelfs dodelijke ongevallen kunnen leiden. Meer dan een kwart van alle dodelijke ongevallen worden immers opgetekend in de bouwsector.