Artikel

Opleiding preventieadviseurs: naar een herziening?

De laatste jaren kwamen er discussies over de problematiek van de verplichte aanvullende vormingen voor preventieadviseurs. Voldoet het huidige stelsel dan niet? Waarom wordt er gepleit voor een herziening van de opleidingsvereisten voor de preventieadviseurs?

Aantal preventieadviseurs: een interessante rekenoefening van de Vlaamse Overheid

De administratieve diensten van de Vlaamse Gemeenschap bestaan uit een hele reeks grote en kleinere werkeenheden. Het gaat over departementen (ministeries), kabinetten, parlementaire diensten en zelfstandige agentschappen van uiteenlopende aard, verspreid over Brussel-Hoofdstad en het hele Vlaamse grondgebied. Een kluwen, ook voor de organisatie van de interne en externe preventie.

Nederland wil Arbeidsomstandighedenwet wijzigen

De Nederlandse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher werkt sinds eind 2015 aan een herziening van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Het wetsontwerp ligt momenteel ter goedkeuring bij de Tweede Kamer. 

Actualisering van het Sociaal Strafwetboek

De wet van 29 februari 2016 (BS van 21 april 2016) past het Sociaal Strafwetboek aan en voert bepalingen in rond geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. 

 

Veiligheidsadviseurs en preventieadviseurs: veel overeenkomsten, maar nog meer verschilpunten

Zowel de preventieadviseur als de veiligheidsadviseur houden zich bezig met veiligheid op de werkvloer. Er bestaan dus verschillende overeenkomsten tussen beide functies. Maar in tegenstelling tot een preventieadviseur is een veiligheidsadviseur niet verplicht in ieder bedrijf. Het is niet het enige verschil tussen beide functies. Een overzicht.

Instructies verstrekken als preventieadviseur: bezint eer ge begint!

Mag een preventieadviseur instructies geven aan de werknemers? Kan hij een leidinggevend optreden combineren met het statuut van preventieadviseur? Wat zijn de rechtsgevolgen voor de preventieadviseur wanneer hij als leidinggevende optreedt? En wat indien de werkgever een deel van zijn bevoegdheden een de preventieadviseur ‘delegeert’? Is die dan nog preventieadviseur? Advocaat Joris De Wortelaer over deze heikele materie. 

Het beroepsgeheim in de arbeidsgeneeskunde: een goed bewaard geheim?

Over het medisch geheim en, bij uitbreiding, het beroepsgeheim waaraan de arbeidsgeneesheren gebonden zijn, wordt weinig gedebatteerd in België. PreventFocus wou meer over dit onderwerp weten en sprak met dr. Marc Borguet, Geneesheer-Directeur bij Provikmo. 

Taalverschillen op de werkvloer

De voorbije decennia is onze samenleving almaar multicultureler geworden. Door het openstellen van de Europese binnengrenzen kunnen Europeanen zonder probleem naar een andere lidstaat verhuizen. Ondernemingen worden dus geconfronteerd met meer werknemers voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. En taalbarrières kunnen uiteraard tot gevaarlijke situaties leiden op de werkvloer. 

Psychosociale risico's en MSA blijven grootste problemen in Europa

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) publiceerde deze week de resultaten van de tweede Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico's (Esener-2). In het kader van die enquête werden 50.000 organisaties in 36 landen bevraagd. 

Apps voor preventiemedewerkers: nuttig?

Het Nederlandse A&O-fonds Provincies onderzocht in de loop van 2014 of apps en digitale instrumenten een meerwaarde kunnen bieden voor preventiemedewerkers. De onderzoekers concluderen dat apps een nuttige aanvulling kunnen zijn op de bestaande hulpmiddelen, mits de gebruiker rekening houdt met enkele aandachtspunten.