Artikel

Arbeidsongevallencijfers status quo

In 2007 gebeurden er ongeveer evenveel arbeidsongevallen als in 2006. Dit blijkt uit de statistieken van het Fonds voor Arbeidsongevallen.

Werelddag van 28 april: werknemers beschermen en dodelijke arbeidsongevallen herdenken

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) begon in 2003 met de viering van de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. De IAO legt de nadruk op de preventie van werkgerelateerde ongevallen en ziekten. Vakbondsorganisaties in de hele wereld brengen de werelddag van 28 april echter al jaren in verband met de herdenking van de slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Menselijke verantwoordelijkheid in arbeidsongevallen: artsen ontsnappen niet aan de trend

De verantwoordelijkheid voor arbeidsongevallen, medische drama's, industrierampen wordt meestal de mens ten laste gelegd. Deze vaststelling getuigt van een gebrek aan algemene visie op de bestudeerde problematiek. In werkelijkheid is de mens immers slechts een radertje van een geheel waar menselijke, technologische en organisatorische factoren nauw verweven zijn. Anne-Sophie Nyssen, hoogleraar cognitieve ergonomie en interventie op het werk aan de Université de Liège, bestudeert sinds ruim vijftien jaar de ontstaansmechanismen van fouten in de complexe systemen van de arbeidswereld. Er is een nauwe samenwerking gegroeid tussen haar dienst en de anesthesie, de chirurgie, de medische wereld in het algemeen om niet alleen de doeltreffendheid en de zorgkwaliteit maar ook de veiligheid voor de patiënt te verhogen.

Arbeidsongevallencijfers in de privésector

In 2006 gebeurden méér arbeidsongevallen dan in 2005, althans in absolute aantallen. Het aantal ernstige en dodelijke ongevallen nam echter af. De voorbije jaren werd de arbeidsongevallenregistratie meer geïnformatiseerd en gedigitaliseerd waardoor het Fonds voor Arbeidsongevallen de cijfers diepgaander kunnen analyseren en opsplitsen naar sector.

Ernstige arbeidsongevallen en de arbeidsongevallengegevensbank

Alle arbeidsongevallen worden verzameld in een gegevensbank bij het Fonds voor Arbeidsongevallen zodat hierin perfect kan nagegaan worden hoeveel er hiervan ernstig of zeer ernstig (dodelijk of met blijvende ongeschiktheid) zijn. Ook de inspectiediensten hebben online toegang tot deze gegevens. Hoe gaat een en ander in zijn werk?

Informatiestromen en arbeidsongevallengegevensbank

Het Fonds voor Arbeidsongevallen beschikt over een uitgebreide arbeidsongevallengegevensbank. Tot voor kort werd deze informatie vooral gebruikt voor rapportering zoals het jaarlijks statistisch verslag maar de laatste jaren is een en ander in een stroomversnelling geraakt. Rond de gegevensbank is een proces van informatiestromen opgebouwd tussen de verschillende betrokkenen. Gebaseerd op een tekst van Jan Baten, Adviseurgeneraal bij de algemene directie toezicht op het welzijn op het werk, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Over arbeidsongevallen en veiligheidscultuur

Bij het analyseren van arbeidsongevallen wordt vaak voorbijgegaan aan technische aspecten als mogelijke oorzaak. De reden van het ongeval wordt dan gezocht bij een menselijke fout. Een degelijke analyse leert ons echter dat menselijke ‘fouten’ vaak gelinkt zijn aan een verkeerd technisch concept of een verkeerde arbeidsorganisatie.

Ernstige arbeidsongevallen: ervaringen uit de praktijk

Sinds voorjaar 2005 heeft de werkgever de verplichting om bij een ernstig arbeidsongeval een omstandig verslag op te maken en aan de inspectie te bezorgen. Wat zijn de eerste ervaringen uit de praktijk?