Artikel

Informatiestromen en arbeidsongevallengegevensbank

Het Fonds voor Arbeidsongevallen beschikt over een uitgebreide arbeidsongevallengegevensbank. Tot voor kort werd deze informatie vooral gebruikt voor rapportering zoals het jaarlijks statistisch verslag maar de laatste jaren is een en ander in een stroomversnelling geraakt. Rond de gegevensbank is een proces van informatiestromen opgebouwd tussen de verschillende betrokkenen. Gebaseerd op een tekst van Jan Baten, Adviseurgeneraal bij de algemene directie toezicht op het welzijn op het werk, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Over arbeidsongevallen en veiligheidscultuur

Bij het analyseren van arbeidsongevallen wordt vaak voorbijgegaan aan technische aspecten als mogelijke oorzaak. De reden van het ongeval wordt dan gezocht bij een menselijke fout. Een degelijke analyse leert ons echter dat menselijke ‘fouten’ vaak gelinkt zijn aan een verkeerd technisch concept of een verkeerde arbeidsorganisatie.

Ernstige arbeidsongevallen: ervaringen uit de praktijk

Sinds voorjaar 2005 heeft de werkgever de verplichting om bij een ernstig arbeidsongeval een omstandig verslag op te maken en aan de inspectie te bezorgen. Wat zijn de eerste ervaringen uit de praktijk?