Wetgeving

Drie nieuwe beroepsziekten op de lijst

Op 9 augustus 2022 verscheen een koninklijk besluit dat drie nieuwe ziekten toevoegt aan de lijst van beroepsziekten: eierstokkanker veroorzaakt door asbest, systeemsclerose veroorzaakt door het inademen van stof dat kristallijn silica bevat, en uveaal melanoom veroorzaakt door blootstelling aan ultraviolette straling.

Ioniserende stralingen: aangepaste bepalingen dosimetrisch toezicht

De opdrachten inzake het dosimetrisch toezicht, die tot de bevoegdheid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) behoorden, werden overgedragen aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Het koninklijk besluit van 28 april 2020 wijzigde de bepalingen van de codex en is in werking getreden op 1 december 2020.

Stralingsbescherming: aanpassingen voor (dier)geneeskundige toepassingen

Het ARBIS bevat bepalingen om de bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen de gevaren van ioniserende stralingen. Vanaf 1 maart 2020 gelden aangepaste regels onder andere om tegemoet te komen aan de evoluties op het vlak van (dier)geneeskundige toepassingen.

Ioniserende straling: herziening van het fysische controlesysteem

De wijziging van de wet van 15 april 1994 over de bescherming tegen ioniserende straling, verschenen op 29 mei 2017, beoogt de herziening van het fysische controlesysteem om de nucleaire veiligheid en de stralingsbescherming op het terrein te verbeteren.

KB Elektromagnetische velden

Op 10 juni 2016 verscheen een KB dat werknemers moet beschermen tegen de gevaren van niet-ioniserende elektromagnetische straling. De bepalingen van het koninklijke besluit en zijn bijlagen vormen titel IV “Omgevingsfactoren en fysische agentia”, hoofdstuk VI “Elektromagnetische velden” van de Codex over het welzijn op het werk.

Wet maakt FANC bevoegd voor dosimetrisch toezicht

Op 10 maart 2014 verscheen in het Staatsblad de wet van 26 januari 2014 tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, wat betreft het dosimetrisch toezicht. Deze wet hevelt het dosimetrisch toezicht over van de FOD WASO naar het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Nieuwe richtlijn Ioniserende straling

De Richtlijn 2013/59/Euratom van 5 december 2013 die de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling bevat, werd gepubliceerd in het Publicatieblad van 17 januari 2014. Deze richtlijn komt er na bijna twintig jaar internationaal onderzoek over stralingsbescherming (Internationaal Atoomagentschap, Wereldgezondheidsorganisatie, Organisation for Economic Cooperation and Development,…). Ze bundelt vijf bestaande richtlijnen.

De richtlijn elektromagnetische velden: nieuwigheden, MRI en praktische implicaties

Richtlijn 2013/35/EU moet werknemers beschermen tegen gevaren van niet-ioniserende elektromagnetische straling. De eventuele langetermijneffecten van elektromagnetische straling waaronder mogelijke kankerverwekkende effecten worden in deze richtlijn niet in rekening genomen. Er wordt enkel rekening gehouden met acute en korte termijneffecten.

Meer duidelijkheid over uitstoot elektromagnetische golven van gsm's

Een KB verplicht om de gebruikers van gsm’s meer duidelijkheid te verschaffen over de hoeveelheid elektromagnetische straling waaraan ze blootgesteld worden.

Richtlijn Elektromagnetische velden

De richtlijn betreffende de blootstelling van werknemers aan elektromagnetische velden verscheen in het Publicatieblad van 29 juni 2013. Deze richtlijn vervangt richtlijn 2004/40/EG van 29 april 2004, die omwille van problemen met de toepassing in de medische wereld, niet werd omgezet in de lidstaten.