Wetgeving

Europese kettingzaagstandaarden en -certificaat

Wie met een kettingzaag werkt in de Vlaamse openbare bossen, moet beschikken over het European Chainsaw Certificate. In Wallonië wordt het certificaat ook gevraagd door enkele werkgevers.

Plannen maken voor preventie: jaaractieplan

Het jaaractieplan is gebaseerd op het globaal preventieplan en wordt jaarlijks opgesteld. Het jaaractieplan omschrijft de acties en doelstellingen in het kader van het preventiebeleid voor het volgende jaar en ook de aanpassingen aan het globaal preventieplan. Het plan moet vóór 1 november voorgelegd worden aan het comité.

Een betere omkadering voor het gebruik van nanomaterialen

De EU-lidstaten hebben een voorstel goedgekeurd tot wijziging van verschillende bijlagen van REACH, om het gebruik van nanomaterialen beter te omkaderen.

Codex omschrijft de begrippen gevaar, risico en risicoanalyse

Bij de coördinatie van de Codex Welzijn op het werk in 2017 zijn gemeenschappelijke definities geformuleerd voor de veel gebruikte begrippen 'gevaar', 'risico', 'risicoanalyse' en 'risicobeoordeling'. Waarop zijn deze definities gebaseerd? Heeft dit wijzigingen met zich meegebracht in de teksten van de wetgeving welzijn op het werk?

Zachte heelmeesters...

Steven van der Minne heeft de opleiding tot preventieadviseur niveau 1 gevolgd.

De Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet (kortweg: Arbowet) wijzigt per 1 januari 2017. Steven Van der Minne schetst voor Prevent de inhoud van deze wijzigingen en geeft er kritische kanttekeningen bij.

Terrorisme en de Belgische wetgeving

Bij de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek kwamen niet alleen toeristen om het leven, maar ook werknemers en mensen die onderweg waren naar het werk. Valt terrorisme onder de arbeidsongevallenwetgeving? En welke regels bestaan er nog? 

Manueel hanteren van lasten voorkomen of beperken

Het manueel hanteren van lasten is in sommige sectoren onvermijdelijk. Toch moet een werkgever er alles aan doen om de risico’s dat dit met zich meebrengt uit te schakelen of tot een minimum te herleiden. Het volgende stappenplan helpt je een eind op weg.

De richtlijn elektromagnetische velden: nieuwigheden, MRI en praktische implicaties

Richtlijn 2013/35/EU moet werknemers beschermen tegen gevaren van niet-ioniserende elektromagnetische straling. De eventuele langetermijneffecten van elektromagnetische straling waaronder mogelijke kankerverwekkende effecten worden in deze richtlijn niet in rekening genomen. Er wordt enkel rekening gehouden met acute en korte termijneffecten.

Nieuwe regels inzake onderzoek en preventie van luchtvaartongevallen

Een nieuwe verordening rond luchtvaartongevallen versterkt de onafhankelijkheid en doeltreffendheid van onderzoeken naar luchtvaartongevallen in de EU, bevordert de samenwerking tussen de onderzoeksinstanties en waarborgt een betere follow-up van de veiligheidsaanbevelingen.

Risico-evaluatie in de EU: verschillen tussen de lidstaten

Richtlijn 89/391/EEG bepaalt dat de werkgevers de risico’s moeten evalueren met het oog op de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. In oktober 2007 publiceerde Eurogip (1) in een thematische nota zijn bedenkingen over de manier waarop de verschillende EU-15-lidstaten deze bepalingen in nationale wetten hebben omgezet (2). Eurogip was vooral geïnteresseerd in de geplande preventiemaatregelen en in de frequentie van de risico-evaluatieprocessen.