Artikel

Bedenkingen bij een algemene risicoanalyse

Net als ‘RI&E’ in Nederland, heeft Frankrijk voor de algemene risicoanalyse een acroniem ingevoerd: DUER. De verplichting om een algemene risicoanalyse uit te voeren, is een gevolg van de Kaderrichtlijn 89/371: iedere lidstaat van de EU heeft deze verplichting moeten integreren in zijn reglementair kader. De verplichting om een algemene risicoanalyse uit te voeren, brengt moeilijkheden met zich mee. Is een algemene risicoanalyse werkelijk haalbaar?

OIRA voor de schoonmaaksector

Op 3 mei 2017 lanceren de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) het risicoanalyse-instrument OiRA voor de schoonmaaksector. Deze online tool geeft de kmo’s in de schoonmaaksector de mogelijkheid om de risico’s inzake welzijn op het werk (o.a. veiligheid en gezondheid) te beoordelen waarmee zijzelf en hun personeelsleden geconfronteerd worden en een actieplan uit te werken. OiRA-Schoonmaak kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de schoonmaaksector en de FOD WASO.

 

Risico’s van robots: normalisatie schiet te hulp

Een echte interactie tussen mens en robot is nog niet voor morgen, en het is dus wijs om te veronderstellen dat de evolutie erg geleidelijk zal gaan. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we de risico’s die gepaard gaan met een doorgedreven robotisering licht mogen opnemen. In 2016 publiceerde het Nederlandse TNO een overzichtsrapport over de gevaren van gerobotiseerde arbeidsmiddelen  en in februari 2017 hebben de Europese parlementsleden een resolutie over deze problematiek gestemd. Normalisatie zou een belangrijke rol kunnen spelen bij het identificeren en elimineren van robotgerelateerde risico’s.

Asbestinventaris

Asbest mag niet meer op de markt worden gebracht, maar is in heel veel gebouwen nog terug te vinden. Als asbest stuk gaat, komen er vezels vrij die met het blote oog niet zichtbaar zijn en die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. De werkgever moet over een asbestinventaris en eventueel over een beheersprogramma beschikken. Hoe verloopt dat in de praktijk? PreventFocus ging te rade bij Certigreen, een gespecialiseerde firma voor het opsporen van asbest. 

De DIP-methode: Bedenkingen bij de methodiek

De DIP-methode is een gestandaardiseerde benadering voor participatieve risicoanalyses. DIP staat hier voor ‘Doelgerichte Interventie Planificatie’. De DIP-methode wordt veel minder gebruikt door preventieadviseurs dan de Sobane-methode, omdat ze een ruimer toepassingsgebied heeft – Sobane is uitsluitend gericht op welzijn op het werk – en vooral omdat nergens in het Nederlandse taalgebied een behoorlijke handleiding bestaat. Om deze reden zullen we haar hieronder wat meer in detail behandelen.

Verschillen tussen ISO 45001 en OHSAS 18001

De publicatie van de toekomstige norm ISO 45001 Systemen voor gezondheids- en veiligheidsmanagement op het werk, die aanvankelijk gepland was voor eind 2016, is volgens de optimisten voorzien voor november 2017, maar zal uiteindelijk wellicht pas in maart 2018 plaatsvinden. Ten gevolge van die vertraging weten bedrijven niet meer welk managementsysteem voor de gezondheid en veiligheid op het werk ze moeten toepassen: de norm OHSAS 18001, die zal verdwijnen, of de norm ISO 45001, die nog lang niet op punt staat? Een overzicht.

Veiligheidsafstanden bij incidenten

Wanneer we over veiligheidsafstanden spreken, bedoelen we vaak de minimumafstanden in het kader van ergens tegen stoten, het gevaar voor amputatie of het naar binnen worden getrokken van lichaamsdelen. Maar veiligheidsafstanden zijn evenzeer een belangrijke materie wanneer het gaat over de bescherming tegen de gevolgen van brand en explosie. 

Preventieadviseur bij een koeltechnisch bedrijf

Ingevroren groenten zijn big business. Om het invriezen zo snel mogelijk te laten verlopen heeft de sector grote koelinstallaties nodig. In deze reportage krijgen we toelichting van Wouter Van Vooren van SKT over de risico’s voor koeltechnici en we bezoeken de koelinstallatie van Pasfrost.

Wat is de maximaal toelaatbare snelheid van een vorkheftruck in een begrensde ruimte?

Sinds just-in-time-leveringen gangbaar zijn geworden, moeten werkplaatsen en magazijnen snel kunnen inspelen op de dagelijkse realiteit. Cruciaal is daarbij de doorstroming van grondstoffen, halffabricaten en afgewerkte producten zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Om de transportsnelheid te vergroten worden vorkheftrucks dan ook voorzien van steeds krachtiger motoren. 

Europa onderzoekt het welzijn op het werk bij kmo’s

Het Europese Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk, gevestigd in Bilbao, heeft een consortium van onderzoekers aangesteld om een stand van zaken op te maken op het vlak van de veiligheid en de gezondheid in de kleinere ondernemingen behorende tot de EU. We geven in het onderstaande enkele interessante vaststellingen weer.